Gegevensuitwisseling door Toezichthouders

Staats- en bestuursrecht / Belangenafweging

Gegevensuitwisseling door Toezichthouders

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op het beantwoorden van de vraag met welke belangen rekening moet worden gehouden bij de verstrekking van toezichtgegevens tussen toezichthouders onderling en tussen toezichthouders enerzijds en het Openbaar Ministerie, de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren anderzijds. Daarnaast wordt de vraag onderzocht in hoeverre het gewenst en juridisch mogelijk is om voor het verstrekken van toezichtgegevens tussen genoemde partijen een algemene regeling in de Algemene Wet bestuursrecht en/of eventuele andere wetten op te nemen.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Samenvatting
English summary

  1. Inleiding en probleemstelling
  2. Het juridisch kader bij gegevensuitwisseling
  3. Inventarisatie en weging van belangen
  4. Naar een algemene regeling?
  5. Conclusies en aanbevelingen
  6. Geraadpleegde bronnen
  7. Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Moor-van Vugt, A.J.C. de, Engers, T.M. van, Groenewegen, F.T., Haaften, W.F. van, Klap, A.P., Nieuwenhuis, A.J., Schouten, L.M. (medew.), Wessel, M.W. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gegevens uitwisseling door toezichthouders
Projectnummer:
2048
Operationele status:
Afgerond