Informele huwelijken in Nederland

Informele huwelijken in Nederland

een exploratieve studie

Samenvatting

In 2007 en 2008 herleefde de aandacht voor buitenwettelijke huwelijken. In de Tweede Kamer werden door de PVV fractie en de PvdA fractie vragen gesteld naar aanleiding van krantenartikelen waaruit zou blijken dat in migrantenkringen soms religieuze verbintenissen zouden worden gesloten zonder dat daaraan een burgerlijk huwelijk voorafging (TK 2007-2008, Aanhangsel van de Handelingen 1120, 1986, 3409 en 3578). Informatie over het voorkomen van het verschijnsel informele huwelijken bleek echter grotendeels te ontbreken. Deze studie biedt een verkenning van dit terrein en heeft de informele huwelijkssluiting in brede zin als invalshoek. De nadruk ligt daarbij op religieuze vormen omdat de Nederlandse wetgeving zich daar op richt.
Deze studie is een eerste verkenning van de mate waarin in Nederland mogelijk sprake is van informele huwelijken die in strijd zijn met de betreffende wetsartikelen zoals BW 1:68, WvS 449 lid 1 en BW 1:30 lid 2. Hierbij speelt tevens de vraag wat de reikwijdte is van bovengenoemde wetsartikelen en wanneer er daarom sprake lijkt te zijn van overtreding van de wet. Het achterliggende doel is in kaart brengen van lacunes in de bestaande kennis en hoe deze eventueel door verder onderzoek zouden kunnen worden gevuld. Deze studie beoogt antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Welke kennis is beschikbaar over vormen van informele huwelijken die in Nederland voorkomen?
 • Wat valt te zeggen over de aard en omvang van het verschijnsel informele huwelijken en over achtergronden van daarbij betrokken personen?
 • Wat is de reikwijdte van de wet?
 • Wat is bekend over de motieven die ten grondslag liggen aan informele huwelijken, zowel bij de partners als bij de geestelijken?
 • Wat kunnen de gevolgen zijn voor de partners?
 • Wat zijn de lacunes in de beschikbare kennis?
 • Op welke wijze kunnen deze mogelijke lancunes in verder onderzoek opgevuld worden?

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding en doelstelling
 2. Definitie en relevante wet- en regelgeving
 3. Vormen en voorbeelden in de literatuur
 4. Vormen en voorbeelden in het publieke debat
 5. Uitkomsten van de empirische opzet
 6. Samenvatting en conclusies
Literatuurlijst
Bijlage I:   Samenstelling begeleidingscommissie
Bijlage II:  Basis-itemlijst
Bijlage III: Overzicht respondenten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leun, J. van der, Leupen, A.
Organisatie(s):
WODC, UL - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid/FSW

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Informele huwelijken zonder voorafgaand burgelijk huwelijk in Nederland
Projectnummer:
1816
Operationele status:
Afgerond