Internationaal immigratierecht

Internationaal immigratierecht

Verdragen, besluiten van internationale organisaties en internationale jurisprudentie van belang voor het Nederlands immigratierecht

Samenvatting

Dit onderzoek betreft de verdragsbepalingen en bindende besluiten van internationale organisaties die van belang zijn met het oog op de vreemdelingenwet, alsmede de internationale jurisprudentie daarover. Het gaat daarbij om bepalingen en besluiten die gevolgen hebben voor grensbewaking, toegang, toelating, asiel, voortgezet verblijf, verblijfsbeëindiging, uitzetting, ongewenstverklaring, vrijheidsbeneming en procedure. Het accent van het onderzoek ligt primair op de inhoud van de verdragsverplichtingen, maar er is ook onderzocht hoe deze verplichtingen geïmplementeerd zijn in wetgeving en jurisprudentie. Het feit dat de vreemdelingenwet het kader bepaalt, maakt dat er getracht is zich te beperken ten aanzien van het beleid. Dat was niet altijd mogelijk, omdat vele verplichtingen slechts in het beleid geïmplementeerd zijn en niet in de wetgeving. Naarmate een verdrag of bepaling in Nederland uitgebreider wordt toegepast, beperkt het onderzoek zich meer tot de hoofdlijnen en het bespreken van eventuele twistpunten. het onderzoek is gestructureerd door eerst te onderscheiden naar organisatie waarbinnen een verdrag tot stand gekomen is, dan naar verdrag en binnen een verdrag naar bepaling.

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen
Voorwoord

 1. Inleiding
 2. Samenvatting
 3. Overzicht van verdragsverplichtingen naar onderwerp
 4. Het Europees verdrag to bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden: algemeen
 5. Vrijheidsbeneming
 6. Artikel 8 EVRM, toelating en verblijfsrecht
 7. Overige Raad van Europa verdragen
 8. Europees verdrag betreffende sociale en medische bijstand
 9. Europees vestigingsverdrag
 10. Europees verdrag inzake reizen van jonge personen op collectieve paspoorten
 11. Europees Sociaal Handvest
 12. Europees verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers
 13. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van visa voor vluchtelingen
 14. Europese overeenkomst nopens het verkeer van personen tussen de Lid-staten van de Raad van Europa
 15. Europees verdrag inzake de overdracht van verantwoordelijkheid voor vluchtelingen
 16. Het Vluchtelingenverdrag
 17. De refoulementverboden
 18. De Overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen
 19. Staatlozenverdrag
 20. Rassendiscriminatieverdrag
 21. Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
 22. Het Verdrag inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen
 23. Kinderverdrag
 24. Titel III EG-verdrag: vrij verkeer van personen
 25. Associatie-overeenkomst EG-Turkije
 26. Samenwerkingsovereenkomst EG-Marokko
 27. Euro-Mediterrane overeenkomst EG-Marokko
 28. Europaovereenkomst EG-Hongarije
 29. Titel IV EG-verdrag: derdelanders
 30. Overeenkomst van Dublin
 31. Verdrag inzake de Benelux Economische Unie
 32. Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van de artikelen 55 en 56 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie
 33. Overeenkomst inzake verlegging van personencontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied
 34. Terug- en overnameovereenkomsten
 35. Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag
 36. Overeenkomst inzake het verblijf en de vestiging van wederzijdse onderdanen
 37. Overeenkomst inzake binnenkomst en het verblijf van wederzijdse onderdanen met Bijlagen en Protocol inzake verkregen rechten
 38. Enkele conluderende opmerkingen
 39. Geraadpleegde literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Steenbergen, J.D.M., Spijkerboer, T.P., Vermeulen, B.P., Fernhout, R.
Organisatie(s):
Instituut voor Immigratierecht, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Sdu
Jaar van uitgave:
1999
ISBN:
9054092459
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1786

Bestelinformatie

Adres:
SDU Uitgevers
Telefoon:
070 3789911
Fax:
070 3854321

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationaal immigratierecht
Projectnummer:
98.020
Operationele status:
Alleen publicatie