Internationale politiële informatie-uitwisseling

Politie en rechtshandhaving / Politiele en justitiele samenwerking in strafzaken

Internationale politiële informatie-uitwisseling

Samenvatting

Het belang van informatie voor de politie is groot. Voor een effectieve uitvoering van haar taak is de politie afhankelijk van tijdige, betrouwbare en correcte informatie, zowel nationaal als internationaal. Dit rapport presenteert de bevindingen van een onderzoek naar de kanaalkeuze bij de internationale politiële informatie-uitwisseling. In het onderzoek is geprobeerd tot een mapping te komen van de huidige stand van zaken ten aanzien van internationale politiële informatie-uitwisseling vanuit Nederlands perspectief. De politie in Nederland wisselt onder meer informatie uit met politieorganisaties in de lidstaten van de Europese Unie. Internationale politiële informatie-uitwisseling verloopt via vele kanalen. De Nederlandse wetgeving stelt politiediensten in staat informatie uit te wisselen met diensten in het buitenland. In Nederland bestaat de organisatorische structuur voor de internationale politiële informatie-uitwisseling met name uit de Internationale Rechtshulpcentra (IRC’s) die de verbindende schakels vormen tussen de Eenheden van de Nationale Politie, het Landelijk IRC en de beschikbare kanalen.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Executive summary
Voorwoord

 1. Inleiding
 2. Verantwoording
 3. Rechtsinstrumenten
 4. Kanalen
 5. Inleiding
 6. Evaluatie, belemmeringen en ontwikkelingen
 7. Sturing van internationale politiële informatie-uitwisseling
 8. Positionering van Nederlandse Politiële informatie-uitwisseling
 9. Kanaalkeuze
 10. Conclusie
 11. Aanbevelingen
 12. Literatuur

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boer, M. den
Organisatie(s):
SeQure R&C , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
SeQure R&C
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationale politie-informatieuitwisseling
Projectnummer:
2241
Operationele status:
Afgerond