Drugs en strafrecht

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Drugs en strafrecht

Samenvatting

Het Nederlandse drugsbeleid wordt in de ons omringende landen vaak met argusogen bekeken. De relatief tolerante houding ten opzichte van het gebruik van soft drugs (een restrictief gedoogbeleid) en de humane houding ten opzichte van de gebruiker van hard-drugs (de prioriteit ligt bij de bestrijding van de handel) worden de Nederlandse overheid niet altijd in dank afgenomen. Ook in eigen land is echter het laatste woord over het drugsbeleid nog niet gezegd. De onmiskenbare criminele overlast veroorzaakt door drugsgebruikers, de grote druk op het strafrechtelijk apparaat en het drugstoerisme met name vanuit Duitsland vormen even zovele aanleidingen voor binnenlandse bezorgdheid. Het is echter nog maar de vraag of de resultaten van het als pragmatisch te kenschetsen Nederlandse beleid zo ongunstig afsteken bij die in het buitenland, zoals wel wordt verondersteld. In dit themanummer van Justitiele Verkenningen wordt uitgebreid stilgestaan bij diverse aspecten van het Nederlandse drugsbeleid.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. Ed. Leuw - Enkele dilemma's van rationeel sociaal drugsbeleid 7
  2. M. Sijes - Gedwongen behandeling van drugsgebruikers in West-Duitsland en Zweden 28
  3. P.A. Roorda - Van schrikwekkend incident tot gevestigde routine; behandeling en hulpverlening bij drugsgebruikers in het gevangeniswezen 43
  4. M. Grapendaal - Drugs in detentie 54
  5. M.M. Kommer - Recidive van heroineverslaafden 67

Literatuuroverzicht 80
Boekwerken 106
Congressen 108

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1987
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1987/03