Computercriminaliteit

Computercriminaliteit

Samenvatting

De moderne informatietechnieken geven op allerlei manieren gelegenheid tot misbruik ervan en nieuwe vormen van misdaad. In dat verband wordt dan gesproken van computercriminaliteit. Aandacht voor deze nieuwe vorm van ctiminaliteit bestaat reeds sinds enige tijd in de landen (met name de VS) waar de computer eerder dan in Nederland een grote verspreiding kende. Ook in Nederland staat computercriminaliteit echter in toenemende mate in de belangstelling. De instelling van de Commissie Computercriminaliteit door de Minister van Justitie in november 1985 kan in dit kader als een mijlpaal worden gezien. De commissie kreeg tot taak — zonodig — voorstellen te doen tot aanpassing van het strafrecht op dit punt. Op 8 april 1987 bood mr. H. Franken, de voorzitter van de commissie, haar rapport aan aan de Minister van Justitie. In dit themanummer van Justitiele Verkenningen is een samenvatting van de voorstellen van deze commissie opgenomen. Deze samenvatting wordt gevolgd door een verslag van een kort daarop gehouden Euroforum-studiedag, waarop leden van de Commissie Computercriminaliteit de voorstellen hebben toegelicht en waar reacties op deze voorstellen zijn gegeven. Deze reacties vormen de eerste in een te verwachten reeks van beschouwingen, die te zamen met de commissievoorstellen aanleiding voor de wetgever zullen vormen om een wetsontwerp in te dienen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. A.C. Berghuis - Gedaanten van computercriminaliteit
  2. A.C. Berghuis - Computercriminaliteit: verbreidheid, gelegenheidsstructuren, plegers
  3. Informatietechniek en strafrecht - Samenvatting van conclusies en voorstellen van de Commissie computercriminaliteit
  4. De kwetsbare samenleving - Studiebijeenkomst over de voorstellen van de Commissie computercriminaliteit

Literatuuroverzicht 62
Boekwerken 86
Congressen 88

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1987
Reeks:
Justitiële verkenningen 1987/05