Straffen in een moderne samenleving

Straffen in een moderne samenleving

Josine Junger-Tas symposium

Samenvatting

Voor het WODC is 1994 een bijzonder jaar. Het wetenschappelijk centrum van het ministerie van Justitie viert dan onder deze naam zijn twintigjarig bestaan en sluit een proces van interne verzelfstandiging in vertrouwen af. Bovendien draagt in 1994 het hoofd van het WODC, dr. Josine Junger-Tas, haar functie over aan prof. dr. H.G. van de Bunt. Ter ere van Josine Junger-Tas, die een zo belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de — ook internationaal — goede naam en faam van het WODC, is een symposium georganiseerd over Straffen in de moderne samenleving.
Na het anti-autoritarisme en het abolitionisme van de jaren zestig en zeventig, is vanaf het begin van de jaren tachtig een kentering opgetreden in het denken over straffen. Straffen 'mag' weer en de rechtvaardiging van strafrechtelijke sancties wordt niet meer uitsluitend gezocht in de resocialiserende werking ervan, maar opnieuw ook in onschadelijkmaking en vergelding.
Tegen deze achtergrond komen in dit themanummer, waarin de voordrachten van de symposiumdag zijn opgenomen, onder meer de volgende vragen aan de orde: welke functie heeft straffen in de opvoeding; kan de gevangeniscapaciteit worden ontlast door in meer gevallen dan thans alternatieve sancties op te leggen; zijn, onder meer daartoe, richtlijnen voor straftoemeting nodig; hoe moet het gevangenisbeleid er uitzien; en worden de mogelijkheden van het strafrecht niet overschat?

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. Staatssecretaris A. Kosto - Straffen buiten de muren 8
  2. J. Junger-Tas - Vernieuwing en behoudzucht in het strafrecht; de ontwikkeling van alternatieven voor de celstraf 22
  3. A.F.M. Brenninkmeijer - Wegen voor behoorlijke straftoemeting 48
  4. R. Kohnstamm - Enkele gedachten over straf in de opvoeding 76
  5. L. Elting - Werkzame detentie 84
  6. H.M. Verrijn Stuart - Via onschuld naar macht; slachtoffers in het strafproces 94

Summaries 115

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1994
ISBN:
JV 1994/02
Reeks:
Justitiële verkenningen 1994/02