Demografische ontwikkelingen

Criminologie en victimologie / Ras en criminaliteit

Demografische ontwikkelingen

Samenvatting

Afgaande op de huidige demografische prognoses zal de Nederlandse bevolking in de komende decennia nog maar mondjesmaat toenemen. Door vergrijzing, ontgroening en de relatieve en absolute groei van allochtone groepen verandert de samenstelling van de bevolking echter drastisch. De demografische veranderingen zullen ook hun weerslag hebben op het justitiële beleidsterrein. Deze maand wijdde het WODC in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) een congres aan het thema Veranderingen in bevolkingssamenstelling, levensloop en criminaliteit: gevolgen voor Justitie. Daarbij was er speciale aandacht voor de relatie tussen gezinsen familiestructuren en crimineel gedrag. Ook de gevolgen die een veranderende bevolkingssamenstelling zullen hebben voor het werk en de capaciteit van justitiële instellingen, zoals gevangenissen en forensisch-psychiatrische klinieken, kwamen uitgebreid aan de orde. Typische justitieonderwerpen als criminaliteit en slachtofferschap worden in dit themanummer van Justitiële verkenningen behandeld tegen de achtergrond van de bredere maatschappelijke context waarin het toekomstige justitiële beleid zal moeten worden geformuleerd. Daarbij is er ook aandacht voor de fundamentele vraag naar de oorzaken van de dalende geboortecijfers en de mogelijke krimp van de wereldbevolking tegen het eind van deze eeuw.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Meer grijs én meer kleur; Nederlandse bevolking groeit langzaam, maar verandert snel - M.J. Garsen
  2. Nederland in 2035 : angstiger, meer verschil en meer afzondering? - J. Latten en L. Verschuren
  3. Verdeelde belangen; vergrijzing en de multi-etnische samenleving - E.W. Kruisbergen en M.T. Croes
  4. Criminaliteit, etniciteit en demografische ontwikkeling - R.V. Bijl, M. Blom, J. Oudhof en B.M.F. Bakker
  5. Grondslagen en verspreiding van de Tweede Demografische Transitie - R. Lesthaeghe en J. Surkyn  

Summaries
Internetsites
Journaal
WODC-rapportenlijst

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Justitiële verkenningen 2006/03