De toekomstbestendigheid van de politie

De toekomstbestendigheid van de politie

Samenvatting

Het is vijf jaar geleden dat Justitiële verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de omvorming naar een Nationale Politie per ingang van 1 januari 2013. Naast twijfels en kritische geluiden over deze megaoperatie, waren er ook hooggespannen verwachtingen, zoals hogere ophelderingspercentages, sterk in de wijken verankerde basisteams en goed functionerende ICT. Het is niet overdreven om te stellen dat dit reorganisatieproces behoorlijk rampzalig is verlopen. Op allerlei fronten functioneert de politie niet naar behoren. De ophelderingscijfers van misdrijven zijn gedaald, op terreinen als cybercrime heeft de politie niet de juiste expertise in huis en blijven de prestaties achter, integriteitskwesties doen zich de laatste tijd vaker voor en daarnaast is er regelmatig kritiek op etnische profilering en de wijze van bejegening van burgers. Het gebrek aan diversiteit van het personeelsbestand is tevens een nijpend probleem, inmiddels onderschreven door korpschef Erik Akerboom. Het duurzaam betrekken van hogeropgeleiden bij de politie stokt en de interne informatiehuishouding is niet op orde.
Een nieuw fenomeen is dat de politieleiding nu – blijkens een eerder dit jaar uitgelekte notitie die bedoeld is voor het nieuwe kabinet – zelf stelt het zicht en de grip op criminaliteit te verliezen en te kampen met een handhavings-, opsporings- en vervolgingstekort.
De centrale vraag in dit themanummer is hoe het politieapparaat een toekomstbestendige organisatie kan worden. Een politie die doelgericht opereert in een complexe samenleving, waarin moet worden samengewerkt met andere publieke organisaties en private partijen in veiligheidshandhaving, criminaliteitspreventie en opsporing. Een politie die het vertrouwen geniet van een ‘superdiverse’ bevolking en die erin slaagt de benodigde expertise binnen te halen en aan zich te binden om oude en nieuwe vormen van criminaliteit succesvol te kunnen bestrijden.

Inhoudsopgave

Inleiding 5

  1. W. Landman - Tussen zorg en hoop. De ontwikkeling van de nationale politieorganisatie 9
  2. N. Kop en P. Klerks - Aanzetten tot verbetering van de opsporing. ‘Handelen naar Waarheid’ een jaar later 26
  3. B. de Koning - Opheldering verzocht? Over de drastische daling van het aantal opgehelderde misdrijven 37
  4. M.B. Schuilenburg, B. Besseling en F. Uitendaal - Vertrouwen in de politie. Empirisch onderzoek naar de beleving van vertrouwen in de Rotterdamse wijk Bloemhof 47
  5. T. Meurs en B.J. Kreulen - De uitdagingen voor gebiedsgebonden politiezorg. Ambigue ontwikkelingen, platgetreden paden en nieuwe wegen 64
  6. E. Devroe - Over toekomstbestendige policing. De dilemma’s van veiligheidsregimes in grote steden 81

Boekrecensie: Een insidersanalyse van de Franse politieorganisatie 97
G. Meershoek over:
Sécurité. Ce qu’on vous cache - Patrice Bergougnoux (avec Frédéric Ploquin)
Summaries 103
Congresagenda 106

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridisch
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Justitiële verkenningen 2017/04