Raamwerk voor de vaststelling van de landelijke prioriteiten van de politie

Raamwerk voor de vaststelling van de landelijke prioriteiten van de politie

Samenvatting

De aanleiding voor het onderhavige onderzoek is dat de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer heeft toegezegd dat na inwerkingtreding van de nieuwe Wet nationale politie, verantwoording plaats zal vinden volgens de in de nieuwe wet vastgelegde methodiek voor het stellen van landelijke prioriteiten (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 29 628, nr. 256).
Dit onderzoek betreft de wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt over de vaststelling en uitwerking van de landelijke prioriteiten voor de politie. De centrale doelstelling is het opzetten van een raamwerk voor het besluitvormingsproces dat leidt tot vaststelling van de landelijke doelstellingen en de daarmee samenhangende regionale doelstellingen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Aanleiding en beleidscontext
  3. Onderzoeksvragen
  4. Aanpak
  5. Wettelijk kader
  6. Reconstructie en evaluatie van het overleg over de vorige lp
  7. Soortgelijke besluitvormingsprocessen in andere sectoren
  8. Evaluatie
  9. Opzet van een raamwerk
Summary
Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Knoop, J.J. van der
Organisatie(s):
Decide - Rijksuniversiteit Groningen , WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Decide - Rijksuniversiteit Groningen
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Dutch group - Decide
Telefoon:
050 363 6907
Website:
www.decide.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Methodiek landelijke prioriteiten
Projectnummer:
2226
Operationele status:
Afgerond