Omvang wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht 2001-2006

Strafrecht en strafproces / Tuchtrecht

Omvang wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht 2001-2006

Eindrapport

Samenvatting

Deze inventarisatie is een vervolg op het rapport ‘Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht’ (2006) dat in opdracht van het Ministerie van Justitie is vervaardigd en is uitgevoerd in het kader van het programma Bruikbare rechtsorde. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Wat is de feitelijke aard en de omvang van de wettelijke, niet-hiërarchische tuchtrechtelijke procedures in de periode 2001-2006 voor de advocaten, accountants, beroepsbeoefenaren in de individuel gezondheidszorg, gerechtsdeurwaarders, notarissen, octrooigemachtigden, loodsen, diergeneeskundigen, zeevarenden en de beroepen van het economisch tuchtrecht?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary
Lijst van afkortingen

 1. Onderzoeksvragen en methoden
 2. Advocaten: Raden van Discipline
 3. Notarissen: Kamers van Toezicht
 4. Gerechtsdeurwaarders: Kamer van Gerechtsdeurwaarders
 5. Accountants: Raden van Tucht
 6. Octrooigemachtigden: Raad van Toezicht
 7. Beroepen in de individuele gezondheidszorg: Regionale Tuchtcolleges
 8. Diergeneeskundigen: Veterinair Tuchtcollege
 9. Tuchtcollege Loodsen
 10. Zeevarenden: Raad voor de Scheepvaart
 11. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
 12. Productschap voor Vee en Vlees en Poductschap voor Pluimvee en Eieren
 13. Hoofdproductschap Akkerbouw
 14. Kwaliteits-Controle-Bureau
 15. Controle Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
 16. Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten
 17. Stichting Skal
 18. Bloembollenkeuringsdienst
 19. Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
 20. Naktuinbouw
 21. Conclusie

Bronnen
Bijlage 1: Kerngegevens tuchtcolleges
Bijlage 2: Samenstelling Begeleidingscommissie
Bijlage 3: Lijst van geïinterviewden
Bijlage 4: Vragenlijst
Bijlage 5: Detailinformatie Raden van Discipline
Bijlage 6: Detailinformatie Raden van Tucht
Bijlage 7: Detailinformatie Regionale Tuchtcolleges
Bijlage 8: Detailinformatie PPE/PVV

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schol, M.J., Middelkamp, A., Winter, H.B.
Organisatie(s):
WODC, Pro Facto
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.554

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omvang tuchtrecht
Onderzoeker(s):
Winter, H.B.
Projectnummer:
1533
Operationele status:
Afgerond