De Monitor Nazorg Ex-gedetineerden

De Monitor Nazorg Ex-gedetineerden

Ontwikkeling en eerste resultaten

Samenvatting

Met het interdepartementale programma ‘Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV)’, stelt het kabinet zich ten doel om de criminaliteit in de periode 2002-2010 met 25 procent te laten dalen. Daarnaast stelt het kabinet zich ten doel de recidive na detentie bij volwassenen met 10%-punt te verminderen (TK 2007-2008, 28 684 nr 119), dit moet tevens bijdragen aan de daling van de criminaliteit.
Het ministerie van Justitie geeft met het programma VbbV nader invulling aan de realisering van de gestelde doelen door een aantal maatregelen en projecten te implementeren. Eén van deze programma’s is het realiseren van een aansluiting van nazorg aan volwassen gedetineerden. Het Programma Sluitende Aanpak Nazorg bestaat uit twee delen, een project Verbetering Uitvoering Nazorg, dat met name gericht is op de nazorg/doorzorg tijdens detentie en het benaderen van gemeenten, en het project Bestuurlijke Interdepartementale Samenwerking, dat zich richt op de continuering van nazorg na detentie, het politiek-bestuurlijk verankeren van afspraken over nazorg en het beslechten van barrières op het gebied van beleid en regelgeving.
De volgende onderzoeksvragen komen in deze monitor aan de orde:
- In welke mate hebben gedetineerden een identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en contact met een zorginstelling direct voor detentie, direct na detentie, en zes maanden na detentie?
- In welke mate is er sprake van verandering in deproblematiek op de verschillende leefgebieden tussen de situatie direct voor, direct na en zes maanden na detentie?
- Welke sociaal-demografische kenmerken en kenmerken van de detentie hangen samen met problemen op verschillende leeftijden, en met verandering in de problematiek op de verschillende leeftijden?

Inhoudsopgave

Dankwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Achtergrond monitor nazorg ex-gedetineerden
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Conclusie en slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weijters, G., More, P.A.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Cahiers 2010-04
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor nazorg 2008-2009
Projectnummer:
1793
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie