Tarifering bij bestuurlijke en strafrechtelijke boetes

Tarifering bij bestuurlijke en strafrechtelijke boetes

Samenvatting

Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke boetes worden vanuit verschillende rationaliteiten bepaald. Omdat er signalen zijn ontvangen dat het evenwicht tussen strafrechtelijke en bestuurlijke boetetarieven verstoord is, is er behoefte aan een kader voor tarifering van boetes. Om een dergelijk kader te ontwikkelen moet allereerst de omvang van dit probleem in kaart worden gebracht en moeten de eventuele knelpunten worden geanalyseerd. In dit onderzoek zijn de regelingen die bestuurlijke boetes bevatten geïnventariseerd en met elkaar vergeleken. Daarbij zijn ook strafrechtelijke boetes betrokken, in het bijzonder de strafrechtelijke transactie door bestuur. Tevens is onderzocht welke procedures en criteria zijn gehanteerd om tot de tarieven te komen. Al eerder is nagegaan welke boetetarieven gelden bij verkeersovertredingen in Nederland en elf andere EU-landen. De onderzoeksresultaten daarvan zijn reeds in 2005 gepubliceerd in het rapport 'Nederlandse verkeersboetes in internationaal perspectief'.

Inhoudsopgave

Inleiding door de begeleidingscommissie
Voorwoord
Afkortingenlijst

  1. Inleiding en onderzoeksopzet 
  2. Bestuurlijke boete en tarifering nader beschouwd
  3. Inventarisatie en selectie van boeteregelingen
  4. Boetetarieven
  5. Procedures voor tarifering
  6. Criteria voor tarifering
  7. Samenvatting en conclusies 

Bijlage 1 - Acht regelingen nader beschouwd
Bijlage 2 - Checklist deskresearch
Bijlage 3 - Overzicht respondenten en interviews
Bijlage 4 - Checklist interviews
Bijlage 5 - Samenstelling begeleidingscommissie
Geraadpleegde bronnen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hauten, M. van, Heldeweg, M., Harmsen, M., Aarts, L.
Organisatie(s):
WODC, APE
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.451

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Tarifering bij bestuurlijke boetes
Onderzoeker(s):
Hauten, M.
Projectnummer:
1295
Operationele status:
Afgerond