Toezichthouders en handhavers in de (semi)publieke ruimte

Toezichthouders en handhavers in de (semi)publieke ruimte

Een internationale vergelijking

Samenvatting

Naast de politie kunnen in Nederland buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) – bijvoorbeeld in dienst van gemeenten – met opsporingsbevoegdheden en (een beperkt aantal) geweldsmiddelen worden uitgerust. In het kader van toezicht en handhaving in het (semi)publieke domein zijn de laatste tijd geluiden hoorbaar om de bevoegdheden van BOA’s op te rekken en om ook aan particuliere beveiligers opsporingsbevoegdheden en (beperkte) geweldsmiddelen toe te kennen. Zo wordt er gesproken over de figuur ‘winkelboa’: een particuliere beveiliger, ingehuurd door een winkelbedrijf, en in onbezoldigde dienst van de gemeente, die een proces-verbaal kan uitschrijven voor winkeldieven.
In deze studie zijn de toezichthoudende en handhavende functies met betrekking tot de openbare ruimte in vier verschillende landen (Engeland en Wales, Oostenrijk, België en Canada) onderzocht. Daarbij heeft een vergelijking plaatsgevonden met functionarissen als stadswachten en Boa's in het (semi)publieke domein in Nederland. In het onderzoek wordt nagegaan wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze landen, en welke ontwikkelingen op dit terrein de komende jaren denkbaar zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Nederland
  3. Engeland en Wales
  4. Oostenrijk
  5. België
  6. Canada - Ontario
  7. Slot
Literatuurlijst
Bijlage
Samenvatting
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Terpstra, J., Stokkom, B. van, Spreeuwers, R.
Organisatie(s):
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toekenning van opsporingsbevoegdheden en geweldsmiddelen aan boa's en particuliere beveiligers; internationaal vergelijkend onderzoek
Projectnummer:
2209
Operationele status:
Afgerond