Kortetermijnevaluatie Wet inburgering buitenland

Kortetermijnevaluatie Wet inburgering buitenland

Eindrapportage

Samenvatting

De Wet Inburgering Buitenland (Wib) is in maart 2006 in werking getreden. Deze wet stelt aan vreemdelingen die voor toelating tot Nederland in het bezit moeten zijn van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) de extra eis dat ze reeds voor hun komst naar Nederland beschikken over basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij; zij krijgen geen machtiging voorlopig verblijf (mvv) als ze niet hebben aangetoond over de vereiste basiskennis te beschikken. Dit alles met als doel om de eigen verantwoordelijkheid van de migrant te benadrukken, het integratieproces na aankomst in Nederland efficiënter en effectiever te laten verlopen en met als neveneffect dat het als een selectiecriterium werkt.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Het functioneren van de Wib
  3. De instroom
  4. Het taalniveau bij de start van de inburgering
  5. Het taalniveau bij afronding van de inburgering
  6. Opzet wetsevaluatie

A. Afkortingen en gebruikte termen
B. Taaltoetsen
C. Vragenlijst directe taalmeting
D. Lijst met nationaliteiten en taalfamilies
E. Regressieresultaten TGN-toets en KNS-toets
F. Regressie- en verdiepingsresultaten telefoontoets
G. Leden begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wilkinson, C., Goedvolk, M., Dieten, S. van
Organisatie(s):
WODC, Significant BV
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.612

Bestelinformatie

Adres:
Significant
Telefoon:
0342 405240
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
www.significant.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorbereiding Evaluatie Wet Inburgering Buitenland
Projectnummer:
1242
Operationele status:
Afgerond