Vorming van Europees immigratie en asielrecht

Wetgeving en beleid / Schengen-akkoord

Vorming van Europees immigratie en asielrecht

Samenvatting

Het onderzoek was gericht op de vraag: Wat wordt het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid van de Europese Unie in ontwikkeling? De onderzoekvragen waren de volgende: 1) Op welke wijze en in hoeverre vindt er harmonisatie plaats, en wat is het effect van de gekozen vorm van harmonisatie voor de samenhang van het rechtsgebied, de effectiviteit van de uitvoering, de bescherming van de belangen van de lidstaten en de bescherming van de rechten van individuen? 2) Hebben besluiten op het gebied van asiel en immigratie in de verschillende lidstaten tot specifieke wets- of beleidswijzigingen geleid? 3) Op basis van het meerjarig werkprogramma van de Raad dient de vraag beantwoord te worden in hoeverre welke (deel)onderwerpen reeds 'geregeld' zijn danwel nog regeling behoeven. Een en ander dient mede in het licht van het geheel van de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op het gebied van asiel en immigratie te worden geplaatst. 4) Wat zijn de consequenties van de gekozen wijze van 'recht maken' voor de kwaliteit van het aldus gevormde recht, met name in verband met de realiteit van de communautarisering van door het Verdrag van Amsterdam?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De voorgeschiedenis: spanning tussen nationale bevoegdheden en een gezamenlijke aanpak van immigratie en asiel
  3. Uitgangspunten voor harmonisatie van immigratie en asiel
  4. De gewenste harmonisatievorm per deelonderwerp afgezet tegen de harmonisatiepretentie van de vóór Amsterdam genomen maatregelen
  5. Stappen tot harmonisatie die voorafgingen aan het Verdrag van Amsterdam: contouren van Europees immigratie- en asielrecht
  6. Evaluatie van de fase tot het Verdrag van Amsterdam
  7. Harmonisatie krachtens het Verdrag van Amsterdam
  8. Verslag van het onderzoek naar de bereikte harmonisatie
  9. Samenvatting

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boeles, P., Fernhout, R., Gerritsma, E.T., Kuijpers, A.M., Tax, B.E.C.M., Vrouenraets, M.J.A.
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Nijmegen - Centrum voor Migratierecht, Universiteit Leiden - Instituut voor Immigratierecht, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen, Leiden
Uitgever:
Katholieke Universiteit - Centrum voor Migratierecht
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.973

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vorming van Europees immigratie en asielrecht
Projectnummer:
98.021
Operationele status:
Alleen publicatie