Vreemdelingen in de strafrechtsketen

Vreemdelingen in de strafrechtsketen

Samenvatting

De doelstelling van het project is te onderzoeken op welke wijze er een bijdrage kan worden geleverd aan het terugdringen van de overlast veroorzaakt door legale en illegale vreemdelingen die stelselmatig strafbare feiten plegen. Er wordt nagegaan in hoeverre de betrokken organisaties beter in staat zijn deze groep vreemdelingrechtelijk en strafrechtelijk aan te pakken door de informatie-uitwisseling en de samenwerlcing tussen de betrokken instanties te optimaliseren.
De tweede doelstelling van het project is het inzichtelijk maken van de grenzen van het beleid en de wetgeving ten aanzien van de aanpak van de overlast die ontstaat uit het veelvuldig plegen van criminaliteit door legale en illegale vreemdelingen.

Inhoudsopgave

Inleiding

  1. Probleemstelling
  2. Doelstelling
  3. Beschrijving pilot VRIS
  4. Bevindingen VRIS
  5. Grenzen in beleid en wetgeving
  6. Aanbevelingen
  7. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veenkamp, T.G. (voorz.)
Organisatie(s):
Stuurgroep Vreemdelingen in de Strafrechtsketen, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag/Rotterdam
Uitgever:
Politie Rotterdam Rijnmond
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.047

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vreemdelingen in de strafrechtsketen
Projectnummer:
98.069
Operationele status:
Alleen publicatie