De WODC-slachtofferenquêtes 1974-1979

De WODC-slachtofferenquêtes 1974-1979

Verslag van een jaarlijks onderzoek naar de omvang en aard van de kleine criminaliteit in Nederland, de bereidheid van de bevolking om delicten bij de politie aan te geven en het verbaliseringsbeleid van de politie

Samenvatting

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de landelijke slachtofferpercentages in 1977 en 1978. Deze percentages zullen worden vergeleken met de vergelijkbare percentages in de jaren 1973 t/m 1976. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de uiteenlopende (ontwikkelingen van) slachtofferpercentages in de verschillende delen van ons land. In hoofdstuk 4 komt de algemene vraag aan de orde welke bevolkingsgroepen relatief hoge of lage slachtofferpercentages vertoonden in 1976 en 1977. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de ontwikkeling van het percentage slachtoffers dat aangifte bij de politie doet. In hoofdstuk 6 wordt het verbaliseringsbeleid van de politie op landelijk en lokaal niveau bestudeerd met behulp van de gegevens over het percentage van de aangevers dat een proces-verbaal heeft ondertekend. In hoofdstuk 7 is een poging ondernomen om de relaties tussen het sepotbeleid van het openbaar ministerie, het verbaliseringsbeleid van de politie en de aangiftepatronen van de bevolking in één model onder te brengen. In hoofdstuk 8 ten slotte worden de uitkomsten van de slachtofferenquete geplaatst naar de gegevens van de politiestatistiek. Het rapport wordt afgesloten met een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Omvang en ontwikkeling van de criminaliteit sinds 1973
  3. De plaatselijke ontwikkeling van de criminaliteit
  4. Aanzet tot een victimologische risico-analyse
  5. Het doen van aangifte bij de politie
  6. Het verbaliseringsgedrag van de politie
  7. De wisselwerking tussen het sepotbeleid van het Openbaar Ministerie, het verbaliseringsbeleid van de politie en de bereidheid van de bevolking delicten bij de politie te melden; een systeemtheoretische benadering
  8. De verhouding tussen geregistreerde en niet-geregistreerde criminaliteit
  9. Samenvatting van de conclusies
Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dijk, J.J.M. van, Steinmetz, C.H.D.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1979
Reeks:
Onderzoek en beleid 013
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 2826

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De WODC-slachtofferenquêtes 1974-1979
Projectnummer:
W00013
Operationele status:
Alleen publicatie