Middellanggestraften

Middellanggestraften

Een vergelijking van twee gevangenisregiems

Samenvatting

Het onderhavige rapport geeft de resultaten weer van vier van de zeven deelstudies: het onderzoek naar probleemgevend gedrag van gedetineerden in de twee inrichtingen (hoofdstuk 3); het onderzoek naar de beleving van de detentie (hoofdstuk 4); het onderzoek naar tijdens de detentie optredende veranderingen in houdingen en persoonlijkheidsaspecten (hoofdstuk 5); en het onderzoek naar het functioneren in de vrije samenleving na het ontslag uit de inrichting (hoofdstuk 6). De resultaten van de andere deelstudies zijn in afzonderlijke interimrapporten gepresenteerd. Hierop zal in het slothoofdstuk van dit rapport nog kort worden teruggekomen. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de inhoud en opzet van de verschillende deelstudies van het onderzoek middellanggestraften. De gedetailleerde kwantitatieve gegevens betreffende het onderzoek zijn zoveel mogelijk in het afzonderlijke bijlagenrapport ondergebracht.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. De opzet van het onderzoek middellanggestraften
  3. Probleemgevend gedrag van gedetineerden
  4. De beleving van de detentie
  5. Veranderingen in houdingen en persoonlijkheidsaspecten gedurende de detentie
  6. De terugkeer in de samenleving
  7. Samenvatting en slotbeschouwing
Noten
Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Linden, B. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1981
Reeks:
Onderzoek en beleid 027
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4151

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Middellanggestraften
Projectnummer:
W00027
Operationele status:
Alleen publicatie