Justitie in de buurt

Civiel recht en civiel proces / Buurtjustitie

Justitie in de buurt

Een evaluatie van vier experimenten

Samenvatting

De algemene doelstelling van het evaluatieonderzoek luidt: het zowel kwantitatief als kwalitatief beschrijven van één jaar Justitie in de Buurt (Jib), op basis waarvan de opdrachtgever van het onderzoek beredeneerde keuzes kan maken met betrekking tot het al dan niet voortzetten, wijzigen of uitbreiden van het Jibproject. Deze doelstelling is nader uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: I Wat zijn de feitelijke werlczaamheden van Jib? Met wellce organisaties en instanties wordt er samengewerkt of is er contact? Doen zich hierin verschuivingen voor ten opzichte van de plannen van aanpak? 2 Is er een relatie tussen de werkvorm en de werlczaamheden van Jib, en zo ja wellce? 3 Wat vinden de samenwerkende organisaties van (de samenwerking met) Jib? 4 Wat is de mening van klanten (informatie-zoekenden, slachtoffers, verdachten, daders) over Jib? 5 Is er een waarneembare invloed van Jib op de wijkveiligheid? 6 Welke knelpunten ondervinden de experimenten gedurende de aanloopfase (incidenteel) en de looptijd (structureel)?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Literatuur verkenning: het toenemende belang van de gemeenschap voor justitie
  3. Methode van onderzoek
  4. Resultaten
  5. Conclusies en aanbevelingen

Literatuurlijst en Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Luykx, F., Grapendaal, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Onderzoeksnotities 1999/01
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
444A0107F

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Justitie in de buurt
Projectnummer:
W00216
Operationele status:
Alleen publicatie