Missie, kerntaken en protocol

Deze hoofdrubriek bevat 9 rubrieken:

Missie, kerntaken en protocol

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht wetenschappelijk (beleidsgericht) onderzoek. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie. Rapporten en andere publicaties zijn openbaar en gratis online beschikbaar.

Missie en kerntaken

Missie

Het WODC wil een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum zijn voor het veld van JenV. Dat realiseert het door het uitvoeren van eigen onderzoek, het verzamelen van statistische informatie over Justitie en Veiligheid en het uitbesteden van onderzoek aan externe partijen (universiteiten en onderzoeksinstituten).

Kerntaken

Het WODC heeft vier kerntaken.

  1. Uitvoeren van, en rapporteren over, (beleidsgericht) wetenschappelijk onderzoek.
  2. Ontwerpen, uitbesteden en begeleiden van extern uitgevoerd onderzoek.
  3. Verzamelen, bewerken, beheren en koppelen van justitiële- en veiligheidsdata.
  4. Kennis genereren en overdragen vanuit het onderzoeksprogramma aan het ministerie, de ketenpartners en de samenleving en – waar mogelijk en wenselijk - adviseren.

Protocol en Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

Het WODC onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit.

De spelregels om de inhoudelijke onafhankelijkheid van het WODC te waarborgen zijn opgenomen in een Protocol 2016 (zie bijlage bij: Meer informatie). De wijze waarop het WODC zijn taken uitvoert en de wijze waarop het daarbij samenwerkt met beleidsdirectoraten-generaal, uitvoeringsorganisaties en andere (keten)partners en de afspraken over verantwoordelijkheden zijn eveneens in het protocol vastgelegd.
Het Convenant uit 1993 geldt als de voorganger en is in z'n geheel vervangen door het Protocol 2016.

Onderzoekscommissies WODC (2018 en 2019)

Naar aanleiding van uitzendingen van Nieuwsuur op 6 en 7 december 2017 over de integriteit van het WODC heeft de minister van Justitie en Veiligheid drie onderzoekscommissies ingesteld.

  • Commissie I - inzake deugdelijkheid drugsonderzoeken, onder voorzitterschap van mr. J.A.C.A. Overgaauw;
  • Commissie II - inzake relatie beleid en WODC, onder voorzitterschap van prof. dr. M.L.M. Hertogh;
  • Commissie III - inzake de afhandeling van de klacht die onderwerp vormde van de uitzending in Nieuwsuur, onder voorzitterschap van prof. dr. mr. E. Verhulp.

De rapportages van de onderzoekscommissies en de reacties van de minister van J&V daarop zijn hieronder te downloaden.