Organisatieoverzicht

Deze hoofdrubriek bevat 9 rubrieken:

Organisatieoverzicht

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, met ieder een eigen functie en expertise op het terrein van justitie en veiligheid.

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, met ieder een eigen functie en expertise op het terrein van justitie en veiligheid. De onderzoeksafdelingen Criminaliteit Rechtshandhaving & Sancties (CRS) en Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale- en vreemdelingenaangelegenheden (RWI) richten zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk, waaronder ketenbrede analyses. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire- en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB) is verantwoordelijk voor het ontwerp, aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Verder kent het WODC twee ondersteunende afdelingen: het bedrijfsbureau (BB) en de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Het BB verricht alle afdelingsondersteunende activiteiten van het WODC. De afdeling DIV ondersteunt de communicatie- en kennisverspreiding van het WODC.

Historie

Met als voorloper het Studie- en Documentatiecentrum (dat rond 1950 met haar werkzaamheden begon), werd het WODC begin jaren ’70 opgericht. In de jaren ’90 werd de toenmalige Centrale Directie Wetenschappelijk Onderzoek die zich onder andere bezighield met uitbesteden en begeleiden van onderzoek en -met het aanleggen van databestanden, statistiek en beleidsanalyses geïntegreerd in het WODC. In 2010 werd het onderzoeksterrein van het instituut verbreed naar het Directoraat-Generaal Politie en de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

Raad van Advies

Het WODC heeft een Raad van Advies (RvA). De leden van de RvA vertegenwoordigen de wereld van de wetenschap, rechtspraak, journalistiek en het openbaar bestuur, onder het voorzitterschap van prof. dr. mr. M.A.P. Bovens. De RvA adviseert onder meer bij de jaarlijkse onderzoeksprogrammering, over het kwaliteitsbeleid van het instituut, en initieert de periodieke visitatie.
De RvA van het WODC kent zes leden en heeft per 24-11-2017 de volgende samenstelling:

  • Dhr. prof. dr. mr. M.A.P. Bovens (voorzitter) - Hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

  • Dhr. prof. dr. T. Vander Beken - Hoogleraar strafrecht, Universiteit Gent, Department of Criminology, Penal Law & Social Law en Directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy van de Universiteit Gent
  • Dhr. prof. mr. T. Kooijmans - Hoogleraar straf(proces)recht, Tilburg Law School, Department of Criminal Law
  • Mw. drs. M. van Hintum - politicoloog, freelance wetenschapsjournalist en publicist