Onderzoeksafdelingen

De twee onderzoeksafdelingen verrichten onderzoek en analyse op vraag van de Directoraten-Generaal (DG's), Bestuursraad (BR), de departementsleiding, de beleidsdirecties, en de Tweede Kamer. Incidenteel wordt ook onderzoek voor externe aanvragers verricht.

Organisatie van onderzoeksafdelingen

De volgende twee onderzoeksafdelingen zijn te onderscheiden:

  • afdeling Criminaliteit, Veiligheid, Rechtshandhaving en Sancties (CRS)
  • afdeling Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en vreemdelingenaangelegenheden (RWI)

Iedere onderzoeksafdeling bestaat uit een afdelingshoofd, wetenschappelijke medewerkers, onderzoeksmedewerkers, en een managementondersteuner.

Taken

De twee onderzoeksafdelingen verrichten onderzoek op aanvraag van de DG's, de BR, de departementsleiding en de beleidsdirecties van het ministerie van V&J en de Tweede Kamer. Incidenteel wordt ook onderzoek voor externe aanvragers verricht. De onderzoeksafdelingen zijn leidend bij de totstandkoming van het onderzoeksprogramma. Daarnaast lopen er infrastructurele onderzoeksprojecten zoals de Recidivemonitor, de monitor Georganiseerde Misdaad, de monitor Rechtspleging Civiel & Bestuur en de Nederlandse Migratiekaart.

Iedere onderzoeksafdeling concentreert haar onderzoek op de toegewezen DG's waardoor daar gespecialiseerde kennis van en ervaring met het beleidsterrein van de betreffende DG en zijn medewerkers aanwezig is. Per afdeling wordt een bundeling nagestreefd van onderzoeksexpertise en gespecialiseerde kennis en ervaring op het beleidsterrein van het betreffende DG. Het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging (DGRR) is qua accountmanagement en werkzaamheden opgedeeld tussen CRS en RWI.

Op verschillende manieren wordt er naar gestreefd kwalitatief hoogwaardig onderzoek op te leveren. Per onderzoek wordt vrijwel altijd een projectteam samengesteld, waarin expertise wordt gebundeld. Daarnaast wordt de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek bewaakt door methodologische toetsing vooraf in het mt (aan de hand van uitgebreide startnotities). In begeleidingscommissies, die toezien op het verloop en de kwaliteit van het onderzoek, worden externe deskundigen opgenomen. In meer dan 50% van de gevallen is de voorzitter van de begeleidingscommissie een hoogleraar. Ook interne leescommissies bevorderen de kwaliteit van het onderzoek, net als de finale check van de direct leidinggevende en/of de directeur.

Onderzoeksproducten

De uitkomsten van onderzoek worden onder andere gepubliceerd in de onderzoeksrapportenserie: Onderzoek en beleid.
Daarnaast zijn er ook publicaties in de reeksen Cahier, Memorandum en Factsheet. Alle publicaties van het WODC worden op de website van het WODC toegankelijk gemaakt. Ook spelen symposia, congressen en gastcolleges door medewerkers van het WODC een rol in de kennisverspreiding.