Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit

Het WODC staat voor integere en betrouwbare wetenschap op het gebied van justitie en veiligheid. Men moet erop kunnen vertrouwen dat ons onderzoek en onze overige activiteiten op het gebied van databeheer en kennisverspreiding zorgvuldig, eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, transparant en verantwoordelijk worden uitgevoerd.

Het WODC volgt de richtlijnen zoals vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en de ministeriele Regeling wetenschappelijke onafhankelijkheid. Er wordt hoge prioriteit gegeven aan een werkomgeving waarin deze richtlijnen zijn verankerd en aan een onderzoekscultuur van bewustzijn van wetenschappelijke integriteit en goede onderzoekspraktijken.

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

Bij (vermoedens van) een schending van wetenschappelijke integriteit binnen onderzoek dat door of in opdracht van het WODC is uitgevoerd of als u behoefte heeft aan advies inzake wetenschappelijke integriteit kunt u contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit van het WODC.
De vertrouwenspersonen:

  • zijn voor iedereen toegankelijk;
  • zijn geheimhouding verschuldigd over wat hen wordt toevertrouwd;
  • kunnen in overleg met u proberen te bemiddelen of een probleem in der minne op te lossen;
  • kunnen u de weg wijzen naar het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, indien uw klacht een (ex)-medewerker van het WODC betreft.

Contactgegevens: Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

Commissie wetenschappelijke integriteit

Wanneer u een klacht wilt indienen tegen een (ex)-medewerker van het WODC komt deze ter beoordeling bij de Commissie wetenschappelijke integriteit. Deze bestaat uit een voorzitter en twee leden die allen niet werkzaam zijn bij het WODC.

Contactgegevens: Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Lees voor meer informatie over de klachtenprocedure: Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit WODC.