Privacyverklaring Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

In deze privacyverklaring leest u hoe het WODC omgaat met persoonsgegevens.

Inleiding

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wil een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum zijn voor het veld van Justitie en Veiligheid. Dat realiseert het door het uitvoeren van eigen onderzoek, het verzamelen van statistische informatie over Justitie en Veiligheid en het uitbesteden van onderzoek aan externe partijen (universiteiten en onderzoeksinstituten). Al deze onderzoeksactiviteiten dragen bij aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Daarom mag u van ons verwachten dat we op een veilige en zorgvuldige manier met persoonsgegevens omgaan.

In deze privacyverklaring leest u hoe het WODC omgaat met persoonsgegevens.
De verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken:

  • Wat zijn persoonsgegevens?
  • Waarvoor verwerkt het WODC persoonsgegevens?
  • Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?
  • Contact over uw rechten?

Deze privacyverklaring herzien we regelmatig. Lees over uw privacy bij het gebruik van deze website.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Bijzondere persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Strafrechtelijke persoonsgegevens
Het WODC verwerkt ook persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, zoals gegevens over strafbare feiten en veiligheidsmaatregelen. Deze strafrechtelijke persoonsgegevens zijn extra beschermd.

Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens mogen door het WODC worden verwerkt op basis van de uitzonderingsgronden voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden in artikel 24 en 32 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt het WODC persoonsgegevens?

Het WODC verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten, die het algemeen belang dienen. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op de website van het WODC. De publicaties bevatten de geanonimiseerde en/of geaggregeerde resultaten van het onderzoek. Er wordt niet gerapporteerd over individuen en kleine aantallen worden onderdrukt.

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

Het WODC hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Functionaris voor Gegevensbescherming
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of het ministerie de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. Het WODC valt ook onder deze FG. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Uitgangspunten
Het WODC verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Met zo min mogelijk gegevens
Het WODC verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens. Bovendien worden de persoonsgegevens waar mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk
Het WODC zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiezen we voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

Bewaren zolang noodzakelijk is
Het WODC bewaart persoonsgegevens:

  • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
  • of op grond van de archiefwet is vereist, en
  • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Maatregelen
Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid
Het WODC neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

  • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat het WODC zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht persoonsgegevens kunnen verwerken.
  • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.

Contact over uw rechten?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om te weten welke gegevens over personen de overheid verwerkt, met welk doel dit gebeurt en vanuit welke bronnen deze gegevens komen. Voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek is echter in de Uitvoeringswet AVG een uitzondering opgenomen. Deze uitzondering betekent dat individuen geen recht hebben op inzage in of wijzigingen van hun, door het WODC opgeslagen, persoonsgegevens die voor onderzoek verwerkt worden.

Heeft u algemene vragen over gegevensbescherming bij het WODC?
Neemt u dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). U kunt uw vragen digitaal of op papier indienen bij:

Functionaris voor Gegevensbescherming
fg@minjenv.nl
Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 20301
2500 EH Den Haag