Justitiële verkenningen, 2020, nr. 1 - De aanpak van de schuldenproblematiek

Centraal in dit themanummer staat het hardnekkige probleem van risicovolle en problematische particuliere schulden in Nederland.

Nadja Jungmann laat zien dat de veranderingen in de regels voor incasso na 2000 belangrijk hebben bijgedragen aan de verergering van de schuldenproblematiek. Ook de wijze waarop gemeenten in de afgelopen jaren de doelen en inrichting van de schuldhulpverlening herijkten, heeft ongelukkig uitgepakt. Ad Baan en Bram Berkhout analyseren de twee verschillende trajecten die in Nederland bestaan ter oplossing van een problematische schuld, de zogeheten minnelijke schuldregeling enerzijds en de door een rechter opgelegde wettelijke schuldsanering anderzijds en concluderen dat een herontwerp van het systeem nodig is. André Moerman geeft een overzicht van nieuwe wetgeving die wordt voorbereid om te komen tot modernisering van de incassopraktijk. Hij beklemtoont dat een geïntegreerde aanpak nodig is, waarbij het belang van alle schuldeisers en dat van de schuldenaar prevaleren boven eigenbelang. Nick Huls betoogt dat de huidige gemeentelijke regelingen mensen onnodig lang in de schulden houden in plaats van hun tijdig het perspectief op een ‘schone lei’ te bieden. Hij bepleit een ruimere toegang tot het wettelijke schuldsaneringstraject, waarbij speciale schuldenrechters zouden moeten worden ingeschakeld. Tamara Madern vraagt in haar artikel aandacht voor schuldpreventie. Het gaat hierbij niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden die op het juiste moment en op de juiste manier kunnen worden ingezet. De auteur meent dat hiervoor te weinig aandacht is in wet- en regelgeving. De relatie tussen schuldenproblematiek en recidive komt aan bod in de bijdrage van Gercoline van Beek, Vivienne de Vogelen Dike van de Mheen. Reclasseringswerkers blijken niet goed toegerust om mogelijke financiële problemen van hun cliënten bespreekbaar te maken, laat staan hen daarbij te helpen. De auteurs komen met aanbevelingen hoe dat beter kan. Ten slotte bespreekt Nick Huls het postuum verschenen rapport van WODC-onderzoeker Roland Eshuis over het incassobeleid van het CJIB.

Zoeken in het JV-archief

392 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Arbeidsmigratie

Arbeidsmigratie was recent onderwerp van een internationale top in Den Haag. Aanleiding voor de bijeenkomst was het...

Publicatie | Nummer in reeks: 2013/06 | 02-10-2013

Gender (h)erkennen in recht en criminaliteit

In dit themanummer staat de vraag centraal wat genderanalyse ons kan leren op het terrein van recht, criminaliteit en...

Publicatie | Nummer in reeks: 2013/05 | 19-08-2013

Recente ontwikkelingen in de forensische zorg

Nu bezuinigingen in de forensische zorg onontkoombaar lijken en waarschijnlijk drie tbs-inrichtingen hun deuren zullen moeten...

Publicatie | Nummer in reeks: 2013/04 | 10-07-2013

Berichten van de werkvloer

De werkvloer van Veiligheid en Justitie wordt bevolkt door professionals van zeer verschillende pluimage: rechters,...

Publicatie | Nummer in reeks: 2013/03 | 23-05-2013

De levenslange vrijheidsstraf

Nederland neemt met zijn strenge uitleg van levenslange straf een uitzonderingspositie in Europa in. De meeste landen kennnen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2013/02 | 22-04-2013

Vrije wil en verantwoordelijkheid

Deze uitgave van Justitiële verkenningen is voor een groot deel gebaseerd op bijdragen die zijn gepresenteerd op de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2013/01 | 28-02-2013

Privatisering en publiek-private samenwerking

In dit themanummer wordt de trend naar uitbesteding van publieke taken in de justitieketen aan private partijen in beeld...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/08 | 17-12-2012

Deuren op slot

Deze aflevering is geheel gewijd aan een bijzonder gebeurtenis die afgelopen juni in Stockholm plaatsvond. De criminoloog en...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/07 | 27-11-2012

Mensenrechten in Nederland

Nederland neemt internationaal een belangrijke positie in als voorvechter van de mensenrechten. Respect voor mensenrechten...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/06 | 25-10-2012

Politie anno 2012

Op 1 januari 2013 wordt alle burgerlijke politie in Nederland samengevoegd in één korps Nationale Politie, beheerd door één...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/05 | 03-09-2012

Keuzemenu