Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

22 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Administratief recht" is vervangen door "Bestuursrecht".
U heeft gezocht naar pagina's: "Bestuursrecht"

Monitor rechtsbijstand en geschiloplossing 2011

In 2010 is de nulmeting van de monitor Rechtsbijstand en Geschiloplossing verschenen (zie link bij: Meer informatie). De...

Onderzoek met publicatie | 26-04-2012

Rechtspleging Civiel en Bestuur, Webpublicatie 2010

Een overzicht van geactualiseerdeexcel-tabellen behorend bij de hoofdstukken 3 t/m 8 is te vinden op de webpagina...

Onderzoek | 12-12-2011

Nederlandse antiterrorismeregelgeving getoetst aan fundamentele rechten; een analyse met meer bijzonder aandacht voor het EVRM

Nederland hanteert in de strijd tegen terrorisme een brede beleidsbenadering. Deze benadering richt zich op het vroegtijdig...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2011

Monitor Rechtsbijstand en Geschiloplossing; nulmeting: periode 2000-2009

De uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze monitor behoort bij het...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2010

Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken; quickscan

In dit onderzoek is een verkenning gedaan naar de manier(en) waarop in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk...

Onderzoek met publicatie | 26-11-2009

Verbetering van hoger beroep?; Kosten en baten van voorstellen uit 12 systemen van procesrecht

Het onderzoek heeft in de eerste plaats als doel om in kaart te brengen welke maatregelen ter verbetering of stroomlijning...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2006

Quick scan handhaving in het landelijk gebied

Het doel van de Quick scan is: 1) Het verkrijgen van inzicht in de handhavingspraktijk van wettelijke regelingen in het...

Onderzoek met publicatie | 21-12-2001

Algemeen bestuursrecht 2001; De ketenbenadering in de AWB

Volgens de opstellers van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet de gang van zaken met betrekking tot een besluit als één...

Publicatie | 01-09-2001

Het vooronderzoek in strafzaken; Tweede interimrapport onderzoeksproject strafvordering 2001

In dit boek wordt verslag gedaan van de resultaten van het tweede jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. In deze...

Publicatie | 20-04-2001

Buitengerechtelijke geschilbeslechting in het bestuursrecht en privaatrecht

In dit onderzoek komt de volgende probleemstelling aan de orde: Aan welke eisen moet in een a-symetrische verhoudingen in het...

Publicatie | 01-07-1999

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bestuursrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term