Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

66 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Privacy" is vervangen door "Persoonlijke levenssfeer".
U heeft gezocht naar pagina's: "Persoonlijke levenssfeer"

Opsporing locaties verzocht; Eindrapport

Het voorliggende onderzoek dient inzicht te geven in de technische mogelijkheden die er bestaan om bij opsporing gebruik te...

Publicatie | 09-04-2001

De concurrerende macht: een nieuwe rol voor de overheid?; Een verkenning van technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen rond de elektronische snelweg en de gevolgen voor de rol van de overheid

In de Nota Wetgeving voor de elektronische snelweg (Nota WES) uit 1998 is, op basis van daartoe verricht onderzoek, een...

Publicatie | 01-03-2001

Handreiking cameratoezicht; Aandachtspunten bij het overwegen en realiseren van cameratoezicht in de openbare ruimte

Cameratoezicht in de openbare ruimte is een relatief nieuwe maatregel. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de toepassing...

Publicatie | 01-10-2000

Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk; Verslag van een internationale discussie over concept-voorstellen van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk

In dit eindrapport wordt verslag gedaan van de toetsing door internationale experts van de voorstellen voor...

Publicatie | 01-06-2000

Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers; Een onderzoek naar wetgeving en praktijk

Dit is het eerste deel van een promotieonderzoek dat voorziet in een onderzoek naar achtergrond en reikwijdte van de...

Onderzoek met publicatie | 31-03-2000

Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk; Een rechtsvergelijkend onderzoek naar informatie- en communicatievrijheid en privacy in Zweden, Duitsland, Frankrijk, België, de Verenigde Staten en Canada; interimrapport

Dit rapport doet verslag van de rechtsontwikkeling die grondrechten in een aantal landen doormaken bij een toenemende...

Publicatie | 01-12-1999

Als de politie iets wil weten...; De informatieuitwisseling tussen de politie en de particuliere sector op basis van artikel 11 lid 2 van de Wet persoonsregistraties

Dit rapport gaat in op de informatieverzoeken van politie en justitie aan derden op basis van artikel 11 lid 2 van de Wet...

Publicatie | 28-01-1999

Netiquette of Wetiquette; Zelfregulering of overheidsregulering van de elektronische snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Met het onderhavige rapport is beoogd het project "Uitgangspunten voor regulering op de elektronische snelweg" van het...

Publicatie | 01-11-1997

Wet en Besluit politieregisters; Een inventarisatie van knelpunten in de politiepraktijk

Doel: Op 17 augustus 1990 traden enkele artikelen van de Wet Politieregisters in werking. Ongeveer een half jaar later...

Publicatie | 30-03-1996

Nut en risico van persoonsregistratie

De voorgenomen volkstelling in 1971 bracht Nederland in rep en roer. Velen meenden dat burgers hun medewerking aan een...

Publicatie | 30-06-1994

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term