Onderzoek ‘toegenomen mobiliteit en veranderingen in criminaliteit’

Onderzoek ‘toegenomen mobiliteit en veranderingen in criminaliteit’

Het werk van de politie is oneindig, de sterkte van de politie is echter beperkt. Daarom wordt deze volgens een verdeelsleutel over de eenheden verdeeld. De vraag is of de huidige verdeling van sterkte nog steeds voldoet.

In 2018 is in een quickscan nagegaan welke actuele thema's mogelijk van invloed zijn op de benodigde sterkte. Er werden toen 29 mogelijk relevante thema’s verkend, voor 27 van deze thema's bleek er geen aanleiding om de sterkteverdeling te herzien. Andersson Elffers Felix (AEF) onderzocht in opdracht van het WODC of er in de verdeelsleutel voldoende rekening is gehouden met de problematiek rondom de andere twee thema’s: ‘toegenomen mobiliteit’ en ‘veranderingen in criminaliteit’. De onderzoekers keken welke verschijnselen er onder deze thema’s vallen en of deze meetbaar waren, om zo de impact op het politiewerk vast te kunnen stellen.

Het onderzoek laat drie relevante verschijnselen zien binnen het thema ‘toegenomen mobiliteit’: Toerisme, Forenzen en Internationalisering van criminaliteit. Uit het onderzoek kwamen acht verschijnselen binnen het thema ‘veranderingen in criminaliteit’: Drugsproductie, import en export, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), Toename van geweld in de onderwereld, Gedigitaliseerde criminaliteit, Cybercriminaliteit, Mensensmokkel, Contraterrorisme en Mobiel banditisme.

Het bleek lastig om (de impact van) de gedetailleerde verschijnselen goed in beeld te brengen. Het onderzoek liet zien dat de meeste van bovenstaande verschijnselen (nu) geen aanleiding geven om de bestaande sterkteverdeling te herzien. Vier verschijnselen vielen in het onderzoek echter op:

  • Uit kwalitatieve interviews blijkt dat het verschijnsel toerisme de praktijk van het politiewerk kan beïnvloeden. Er is meer kwantitatieve data nodig om te bepalen hoeveel politiewerk toeristen precies met zich meebrengen.
  • Bij het verschijnsel drugsproductie, import en export zou in plaats van het aanpassen van de sterkteverdeling bijvoorbeeld ook via een flexibel volume, waarmee snel op uiteenlopende verschijnselen ingespeeld kan worden, met de capaciteit kunnen worden omgegaan.
  • Voor het verschijnsel cybercriminaliteit zou met een dieptestudie kunnen worden nagegaan hoe cybercriminaliteit (toch) in de sterkteverdeling is mee te nemen of dat andere maatregelen of instrumenten hier geschikter voor zijn.
  • Voor het verschijnsel contraterrorisme zijn geen uniforme cijfers, maar het beeld uit de interviews is dat het om veel (en steeds meer) politiewerk gaat dat de verschillende regio’s verschillend raakt. Ook hier zou in een dieptestudie kunnen worden nagaan hoe dit (toch) in de sterkteverdeling is mee te nemen of dat ook hier de inzet van andere maatregelen of instrumenten geschikter zou zijn.

Lees het volledige rapport Onderzoek naar toegenomen mobiliteit en veranderingen in criminaliteit