Het imago van de prostitutie

Het imago van de prostitutie

Een onderzoek naar de beeldvorming betreffende de prostitutiebranche gehouden onder de Nederlandse bevolking

Samenvatting

De wetswijziging waarbij het algemeen bordeelverbod is opgeheven heeft tot doel van de prostitutiebranche een 'normale' beroepsgroep te maken, met alle daarmee verbonden rechten en plichten. Om te kunnen volgen of de beoogde doelstelling wordt gerealiseerd, is een omvangrijk evaluatieonderzoek opgezet, dat uit verschillende deelonderzoeken bestaat. Eén van die deelonderzoeken is een onderzoek onder de Nederlandse bevolking. De centrale vraag is: Op welke manier kijkt de Nederlandse bevolking tegen prostitutie, prostituees, en exploitanten? Door de legalisering van de prostitutie hebben de prostituees en exploitanten een aantal rechten maar ook plichten gekregen. Door die plichten, zoals het afdragen van premies en betalen van belasting, is het voor prostituees en exploitanten moeilijker geworden hun werkzaamheden in de prostitutie verborgen te houden. Voor de sociale positie en het welzijn van de prostituees denkt en in welke mate prostitutie een geaccepteerd beroep is. Daarnaast is in dit project een belangrijke onderzoeksvraag: Wat vindt men van het prostitutiebeleid, dat heeft geleid tot het opheffen van het algemeen bordeelverbod?

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veldkamp marktonderzoek
Organisatie(s):
WODC, Veldkamp marktonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Veldkamp marktonderzoek
Jaar van uitgave:
2002
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.713C

Bestelinformatie

Adres:
Veldkamp Marktonderzoek
Telefoon:
020 5225999
Fax:
020 6221544

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Imago onderzoek prostitutie
Projectnummer:
01.035C
Operationele status:
Afgerond