Burgers in veiligheid

Burgers in veiligheid

Een inventarisatie van burgerparticipatie op het domein van de sociale veiligheid

Samenvatting

In dit rapport staat de vraag centraal welke vormen van burgerparticipatie in Nederland in het (sociale) veiligheidsdomein voorkomen, in het bijzonder gerelateerd aan de politie, welke problemen zich daarbij voordoen en wat de opbrengsten er van zijn voor overheid, samenleving en burgers. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een state-of-the-art gemaakt van inzichten uit beschikbare rapporten en literatuur over burgerparticipatie in Nederland op het gebied van sociale veiligheid en is tevens een breed samengesteld overzicht opgesteld van praktijkervaringen. Om die praktijkervaringen in kaart te brengen is deskresearch gedaan m.b.v. via internet beschikbare databestanden. Daarnaast is een korte survey gehouden onder (vrijwel) alle Nederlandse gemeenten en onder de leden van het Accountmanagersoverleg Gebiedsgebonden Politie. Dit heeft geresulteerd in een longlist van praktijkvoorbeelden. Van die lijst zijn vervolgens met vertegenwoordigers van een deel van de projecten interviews afgenomen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Introductie
  2. Inzichten in de literatuur
  3. Actuele praktijken van burgerparticipatie in veiligheid
  4. Conclusie en reflectie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Land, M. van der, Stokkom, B. van, Boutellier, H.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit - Faculteit der Sociale Wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit - Faculteit der Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Vrije Universiteit, Faculteit Sociale wetenschappen
Contactpersoon:
Jan Kleinnijenhuis
Telefoon:
020-5986854
E-mailadres:
j.kleinnijenhuis@vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Burgerparticipatie en het stellen van prioriteiten voor en door de politie
Projectnummer:
2336
Operationele status:
Afgerond