Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen

Politie en rechtshandhaving / Geweldgebruik tegen publieke werkers

Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen

Samenvatting

Dit betreft een theoretisch en empirisch onderzoek naar de rol van maatschappelijke onderstromen, sociale media en trigger events bij het ontstaan van maatschappelijke onrust, afnemend vertrouwen in de overheid en publieke geweldsuitingen. De grootschalige rellen in London (augustus 2011) en de Project X-rellen in Haren (september 2012) waren opvallende publieke geweldsuitingen. Meer recent (mei/juni 2013) is er onrust en geweld geweest in bijvoorbeeld Istanbul.
Wereldwijd is sinds 2010 een sterke stijging van het aantal massale protesten en grootschalige rellen zichtbaar. In veel gevallen heeft dit gevolgen voor de nationale veiligheid, met name voor de sociale en politieke stabiliteit. In Nederland is deze toename minder accuut merkbaar. Toch is ook in ons land sprake van ongenoegen en heerst een zekere mate van angst voor "onrust". In dit rapport is een analyse gemaakt van uitingen van collectief ongenoegen aan de hand van vier vragen:

  1. Hoe leidt ongenoegen tot grootschalige publieke conflictgedragingen?
  2. Welke factoren bepalen de omvang van dergelijke conflictgedragingen en hun nasleep?
  3. Wat zijn de aanknopingspunten voor de overheid om vormen van ongenoegen en publieke conflictgedragingen te dempen c.q. tegen te gaan?
  4. Welke vormen van maatschappelijk ongenoegen en van grootschalige publieke conflictgedragingen raken de nationale veiligheid van Nederland?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Inleiding

  1. Collectief ongenoegen
  2. Collectieve reacties op ongenoegen
  3. Preventie en de-escalatie
  4. Conclusies

Dankwoord
Noten
Begrippenlijst
Referenties
Apendices

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Postmes, T., Bezouw, M. van, Kutlaca, M.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Sociale psychologie , WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Sociologie

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Publieke geweldsuitingen
Projectnummer:
2345
Operationele status:
Afgerond