De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming

Straffen en maatregelen / Uithuisplaatsing

De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming

Samenvatting

In het afgelopen decennium worden familienetwerkberaden, zoals Eigen Kracht conferenties (EK-C) en familienetwerkberaden ontwikkeld vanuit de Sociale Netwerk Strategieën (SoNeStra) in toenemende mate ingezet als besluitvormingsmodel in de jeugdzorg en jeugdbescherming in Nederland. Waar doorgaans de jeugdhulpverlener of de gezinsvoogdijwerker de leiding neemt bij het opstellen van een plan om de (opvoedings)problemen in het gezin aan te pakken, wordt binnen het model van familienetwerkberaden de verantwoordelijkheid voor het plan neergelegd bij het gezin. Het doel van familienetwerkberaden is om het gezin met haar netwerk, onder leiding van een al dan niet onafhankelijke coördinator, zelf een plan (familiegroepsplan) te laten maken voor de aanpak van problemen op een manier dat zelf regie gehouden wordt, maar onder voorwaarde dat de veiligheid van de in het gezin aanwezige kinderen gewaarborgd is.
Sinds 1 januari 2015 is in de Jeugdwet vastgelegd dat de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling ouders als eerste de mogelijkheid moet bieden om, binnen een redelijke termijn, een familiegroepsplan op te stellen (Jeugdwet, artikel 4.1.2). Dit geldt voor zowel de (vrijwillige) jeugdhulp als voor de (gedwongen) jeugdbescherming. Het voorliggend onderzoek is uitgevoerd om antwoord te geven op de vraag "Zorgt de inzet van familienetwerkberaden voor een betere bescherming van kinderen en jongeren die onder toezicht gesteld zijn en door welke kenmerken wordt dit beïnvloed?".

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary
Algemene inleiding

  1. Deelstudie I - Een systematische review en meta-analyse van de uitkomsten van studies naar de effectiviteit van familienetwerkberaden
  2. Deelstudie II - Een kwalitatief onderzoek naar de praktijkervaringen van familienetwerkberaden bij gezinnen in de jeugdbescherming
  3. Deelstudie III - Een kwalitatief onderzoek naar de inhoud van familiegroepsplannen
  4. Deelstudie IV - Een kwantitatief onderzoek naar de korte termijn resultaten van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming
  5. Deelstudie V - Een kwantitatief onderzoek naar de lange termijn resultaten van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming

Algemene discussie
Referentielijst
Afkortingenlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dijkstra, S., Creemers, H.E., Asscher, J.J., Stams, G.J.J.M.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Forensische orthopedagogiek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Forensische orthopedagogiek
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
UvA - Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen
Website:
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/content/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen.html

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de inzet van (familie)netwerkberaad / Eigen Kracht conferenties (EKc) in jeugdbescherming
Projectnummer:
2384A
Operationele status:
Afgerond