Prostitutie in Nederlandse gemeenten

Prostitutie in Nederlandse gemeenten

Een onderzoek naar aard en omvang, beleid, toezicht en handhaving in 2014

Samenvatting

In 2011 is het wetsvoorstel ‘regulering prostitutie en bestrijden misstanden seksbranche’ (Wrp) aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel (in gewijzigde vorm) is thans nog steeds in parlementaire behandeling. Het doel van deze wet is om de prostitutiebranche beter te reguleren en misstanden in de branche aan te pakken. Een van de maatregelen is een landelijk, uniform vergunningenstelsel om lokale en regionale verschillen in beleid te minimaliseren en verplaatsingseffecten tegen te gaan. Dit onderzoek richt zich op het prostitutiebeleid in Nederlandse gemeenten en de vraag hoe het toezicht op en de handhaving van de prostitutiebranche op gemeentelijk niveau zijn geregeld en wat de resultaten daarvan zijn. In onderhavig onderzoek wordt verslag gedaan van een van de drie deelonderzoeken die kunnen fungeren als nulmeting van de Wrp. De thema’s zijn: prostitutiebeleid, toezicht en handhaving. Daarbij zijn ook de aard en omvang van de prostitutiebranche meegenomen. Tevens moet het onderzoek inzichtelijk maken welke indicatoren en gegevensbronnen geschikt zijn voor een periodieke monitor.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Opzet en uitvoering van het onderzoek
  3. Aard en omvang prostitutiebranche
  4. Prostitutiebeleid
  5. Toezicht en handhaving
  6. Indicatoren voor monitoring
  7. Beantwoording van de onderzoeksvragen

Geraadpleegde bronnen
Begrippenlijst
Afkortingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wijk, A. van, Ham, T. van, Hardeman, M., Bremmers, B.
Organisatie(s):
Bureau Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nulmeting Wrp: vergunningbeleid, toezicht en handhaving
Projectnummer:
2389C
Operationele status:
Afgerond