Evaluatie doelmatigheid consensusrijkswetgeving van VenJ voor de koninkrijksdelen

Evaluatie doelmatigheid consensusrijkswetgeving van VenJ voor de koninkrijksdelen

FASE 1

Samenvatting

In het kader van de nieuwe staatkundige structuur van het Koninkrijk zoals deze per 10 oktober 2010 is gaan gelden, zijn afspraken gemaakt over de rechtspraak, het openbaar ministerie, de politie en – kort gezegd - het toezicht op de justitieketen in de landen Curaçao en Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze afspraken hebben geleid tot vier zogeheten justitiële consensusrijkswetten: de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving. Hierin is bepaald dat de werking van de wetten vijf jaar na hun inwerkingtreding wordt geëvalueerd.
De resultaten van fase 1 (tussenrapportage) zijn verwerkt in de Onderzoeksbijlage bij het Eindverslag van de Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten, dat in oktober 2015 openbaar is gemaakt. (zie link bij: Meer informatie)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie doelmatigheid consensusrijkswetgeving van VenJ voor de koninkrijksdelen; fASE 1
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht, University of Curacao, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, WODC
Projectnummer:
2426
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie