Eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten

Eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten

Samenvatting

In het Instellingsbesluit werd deze Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie (verder: Rijkswet GHvJ), de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (verder: Rijkswet OM), de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (verder: Rijkswet Politie) en de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving (verder: Rijkswet RvdR).
Gelet op de omschrijving van de Evaluatieopdracht wordt van de Evaluatiecommissie een oordeel gevraagd over aspecten van doeltreffendheid en effecten van de Rijkswetten. Daartoe moest onder meer worden bezien hoe deze in de praktijk worden toegepast en welke (onvoorziene) knelpunten daarbij kunnen worden gesignaleerd.
Om onafhankelijke oordeelsvorming door de Evaluatiecommissie te bevorderen is in opdracht van de Evaluatiecommissie allereerst wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werking van de Rijkswetten in de huidige praktijk. Dit onderzoek was erop gericht te komen tot bevindingen ten aanzien van de evaluatievragen die waren opgenomen in het Instellingsbesluit en het daarop gebaseerde Plan van Aanpak. Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit Utrecht, de University of Curaçao en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden. Het resultaat van dit onderzoek is toegevoegd als bijlage aan dit eindverslag.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Algemene impressie
  3. Rijkswet Politie
  4. Openbaar ministerie
  5. Gemeenschappelijk Hof van Justitie
  6. Raad voor de rechtshandhaving
  7. Institutionele aspecten
  8. Slotopmerkingen

Samenstelling Evaluatiecommissie

Onderzoeksbijlage
Vijf jaar justitiële rijkswetten; rapportage van een wetsevaluerend onderzoek

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten (voorz. R Begina en H.N. Brouwer)
Organisatie(s):
Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten, WODC
Jaar van uitgave:
2015

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie justitiële Rijkswetten Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Openbaar Ministeries, Politie en Raad voor de Rechtshandhaving; fase 2
Projectnummer:
2426A
Operationele status:
Afgerond