Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing

Politie en rechtshandhaving / Opsporingsonderzoek

Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing

Rapportage in het kader van de vijfde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van de meest recente, vijfde ronde van de monitor georganiseerde criminaliteit.
Om dieper op bepaalde thema’s in te kunnen gaan, is ervoor gekozen om de vijfde ronde uit te laten monden in drie afzonderlijke deelrapporten. In oktober 2017 is het eerste deelrapport verschenen (Van Wingerde & Van de Bunt, 2017). Dat rapport richtte zich op de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit, met name de geëiste en opgelegde straffen. Het tweede deelrapport verscheen in 2018 en behandelde het gebruik van ICT (informatie- en communicatietechnologie) door dadergroepen in de georganiseerde criminaliteit (Kruisbergen e.a., 2018). In het derde deelrapport staan daders centraal. Het behandelt de volgende onderwerpen: de criminele carrière van daders in de georganiseerde criminaliteit; hoe de verwevenheid van daders met hun omgeving hen in staat stelt hun criminele activiteiten af te schermen; en de opsporing van de daders. Georganiseerde criminaliteit kan haar schadelijke werking alleen maar hebben wanneer daders de aanpak in zekere zin weten te trotseren. Dat ‘trotseren’ kan bestaan uit het langdurig buiten beeld blijven van de opsporing, maar het betreft ook daders die ondanks intensieve aandacht van justitie en politie doorgaan met criminele activiteiten. Het ‘trotseren’ wordt bovendien mogelijk gemaakt doordat de omgeving van daders hen faciliteert of op zijn minst niet te veel hindert.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Criminele carrières in de georganiseerde criminaliteit
  3. De afscherming van daders en hun criminele activiteiten
  4. Opsporing van georganiseerde criminaliteit
  5. Slotbeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruisbergen, E.W., Roks, R.A., Kleemans, E.R., Kouwenberg, R.F. (medew.), Knol, D. (medew.), Nabi, S.S. (medew.), Fiorito, T. (medew.), Leukfeldt, E.R. (medew.), Ruitenburg, T. van (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus School of Law, Vrije Universiteit Amsterdam
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-17
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing
Projectnummer:
2437A
Operationele status:
Afgerond