Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure)

Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure)

Doorlooptijden, instroom, verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid

Samenvatting

Het voorliggende rapport bestaat uit twee deelrapporten. In het eerste deelrapport wordt verslag gedaan van het kwalitatieve onderzoek naar de maatregelen die zijn genomen om de doorlooptijd van artikel 12 Sv‐procedures te verkorten, dan wel artikel 12 Sv‐klachten te voorkomen, alsmede wat de beoogde en wat de feitelijke werking is (geweest) van de genomen maatregelen. Ten tweede zijn door middel van kwantitatief onderzoek de verwachtingen van burgers die een artikel 12 Sv‐klacht indienen nagegaan alsmede de ervaringen van klagers in de artikel 12 Sv‐procedure.
In dit onderzoek gaat onze aandacht uit naar de vraag hoe eerlijk en rechtvaardig burgers die slachtoffer of anderszins rechtstreeks belanghebbende zijn, zich behandeld en bejegend voelen door de overheid, in dit geval de politie, het OM en het gerechtshof. De mate waarin belanghebbenden oordelen dat zij gedurende de behandeling van hun zaak op een eerlijke en rechtvaardige wijze zijn behandeld wordt in dit verslag aangeduid met de ervaren procedurele rechtvaardigheid.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Executive summary
Inleiding

  1. Achtergrond en doel van het onderzoek
  2. Opzet en uitvoering van het onderzoek
  3. De artikel 12 Sv-procedure in theorie en praktijk
  4. Doorlooptijden
  5. Instroom
  6. Meting T0 - bij aanvang artikel 12 Sv-procedure
  7. Meting T1 - 8 maanden na starten art. 12 Sv-procedure
  8. Toetsende statistische analyses

Conclusies en integratie deelrapporten
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lent, L. van, Boone, M.M., Bos, K. van den, Ansems, L.F.M. (medew.), Lipman, S.A. (medew.), Versteegt, L. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vooronderzoek art12 Sv-procedure; klacht niet-vervolging
Projectnummer:
2446
Operationele status:
Afgerond