De Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Staats- en bestuursrecht / Leerplicht

De Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Een procesevaluatie

Samenvatting

In 2011 is, op initiatief van het OM, samen met Ingrado, de Handleiding Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim tot stand gebracht. In 2012 is de handleiding geactualiseerd (registratienummer 2012H002) en in oktober 2012 is deze in werking getreden. Doel van de handleiding is om landelijk een meer eenduidig handhavings- en vervolgingsbeleid tot stand te brengen ten aanzien van de verschillende vormen van schoolverzuim.
Voor het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en –uitval is een adequate, snelle en eenduidige aanpak nodig van alle organisaties en professionals die betrokken zijn bij dit fenomeen. Er zijn evenwel signalen dat de aanpak van schoolverzuim niet overal in Nederland even goed van de grond komt. Ook stellen het OM en Ingrado vast dat de partijen in de keten niet overal conform de handleiding werken. Er lijkt geen sprake van een uniforme aanpak.
In deze procesevaluatie wordt onderzocht hoe het handhavings- en vervolgingsbeleid in gemeenten wordt vorm gegeven, in hoeverre dit conform de handleiding is en welke verbeteringen in de handleiding mogelijk zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Summary
Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Achtergrond strafrechtelijke aanpak schoolverzuim
  3. Signaalverzuim
  4. Luxe verzuim
  5. Absoluut verzuim
  6. Het proces-verbaal
  7. Ketenpartners en de handleiding
  8. Conclusies en aanbevelingen

Lijst met afkortingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lubberman, J., Rens, C. van, Mommers, A., Koster, T.
Organisatie(s):
Radboud Universiteit Nijmegen - ITS , WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
ITS
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
Telefoon:
024 3653500
Website:
www.its-nijmegen.nl - www.ru.nl/crisiseninterventies/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie Handleiding Strafrechtelijke aanpak Schoolverzuim
Projectnummer:
2456
Operationele status:
Afgerond