Textmining ASR vonnissen

Strafrecht en strafproces / Minderjarigheid

Textmining ASR vonnissen

Samenvatting

Begin 2014 wordt de Wet adolescentenstrafrecht van kracht. Deze heeft betrekking op jeugdigen in de leeftijd 16 t/m 22 jaar. Het WODC is verzocht een monitor te ontwikkelen en een evaluatie uit te voeren van de Wet. Daarnaast heeft het Topberaad Jeugd gevraagd om een jeugdstrafrechtketenmonitor. Ten derde heeft het project Informatievoorziening Stelselherziening Jeugd de vraag gesteld of het WODC een rol kan spelen in het formuleren van de informatiebehoefte van V&J in het kader van de aanstaande stelselherziening. Het is de bedoeling de monitoring van de Wet zowel op zaaksniveau als persoonsniveau uit te voeren. Zo kunnen op den duur zowel de stromen door de strafrechtketen worden gemeten als de persoonsgerichte aanpak die uit de Wet voortvloeit. Op zaaksniveau kan worden aangesloten bij het verzoek vanuit het Topberaad Jeugd om een jeugdstrafrechtketenmonitor te ontwikkelen, waarvoor de huidige Strafrechtketenmonitor (SKM) als basis kan dienen. Voor monitoring van de Wet adolescentenstrafrecht op persoonsniveau kan aansluiting worden gezocht bij de WODC Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) en de WODC Recidivemonitor (RM).
Daarnaast is het voorstel om de Wet in vier delen te evalueren: een haalbaarheidstudie, een algemene wetsevaluatie, een procesevaluatie en een effectmeting. In het overkoepelend onderzoeksprogramma vormen de monitoring op zaaks- en persoonsniveau (projectnummers 2460A en 2460B), en de wetsevaluatie verschillende onderzoeksprojecten (projectnummers 2460 C t/m F). De looptijd van het onderzoeksprogramma is vooralsnog 2014 tot en met 2019.

Dit deelonderzoek betreft een verkenning of het mogelijk is binnen het WODC text mining te gebruiken als aanvulling op de beschikbare registerdata. Daartoe wordt deze techniek eerst toegepast op een casus: de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen (volgens de nieuw ingevoerde adolescentenstrafrechtwet).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Textmining ASR vonnissen
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2460J
Operationele status:
Afgerond