Het zichtbare slachtoffer

Civiel recht en civiel proces / Verzekeringswezen

Het zichtbare slachtoffer

Privacy van slachtoffers binnen het strafproces

Samenvatting

Dit onderzoek spitst zich toe op vragen naar de mate waarin de identiteit van slachtoffers nu in het strafproces wordt beschermd, de rechten die zij kunnen doen gelden op het al dan niet gebruiken van hun persoonsgegevens en die van hun naasten en de wijze waarop organisaties in de strafrechtketen omgaan met deze gegevens. Bestaat er behoefte aan aanvullende beleidsmaatregelen dan wel wetgeving om de persoonlijke levenssfeer en identiteit van slachtoffers beter te beschermen?
De centrale vraag die in dit onderzoek is gehanteerd luidt:
Hoe worden privacy en de identiteit van slachtoffers en hun naasten beschermd binnen het strafproces en hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens van slachtoffers en hun naasten in en rondom het Nederlandse strafproces?
Deze centrale vraag is uitgewerkt in de volgende vier deelvragen:

 1. Wat is het beleid van politie, openbaar ministerie en gerechten/rechters met betrekking tot de bescherming van de privacy van slachtoffers en hun naasten op het punt van de informationele privacy en de mogelijkheden tot herkenning voor zover voortvloeiend uit hun betrokkenheid bij een strafzaak?
 2. Hoe wordt binnen de praktijk van de strafrechtspleging omgegaan met de bescherming van de privacy van slachtoffers en hun naasten op het punt van de informationele privacy en de mogelijkheden tot herkenning voor zover voortvloeiend uit hun betrokkenheid bij een strafzaak? Is dit in overeenstemming met het beleid?
 3. Wat zijn de ervaringen van slachtoffers en hun naasten met deze bescherming van de privacy op het punt van de informationele privacy en de mogelijkheden tot herkenning voor zover voortvloeiend uit hun betrokkenheid bij een strafzaak? Hoe definiƫren zij hun belangen op dit punt?
 4. Welke maatschappelijke organisaties en bedrijven buiten de strafrechtspleging gaan, uit hoofde van hun taak, om met gegevens over en van slachtoffers en hun naasten? Welke normen hanteren zij daarbij?

Het onderzoek bestaat uit twee delen (projectnummers 2473A en 2473B). Een synthese van beide onderzoeken is als pdf-bijlage toegevoegd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Methoden
 3. Slachtoffers en privacy in het strafproces: een literatuuroverzicht
 4. Beleid binnen de strafrechtsketen ter bescherming van de privacy van slachtoffers
 5. De praktijk van privacybescherming binnen het strafproces
 6. Slachtoffers aan het woord
 7. Organisaties buiten de strafrechtspleging
 8. Conclusies

Literatuur
Beleid, richtlijnen en aanwijzingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Malsch, M., Dijkman, N., Akkermans, A.
Organisatie(s):
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
NSCR
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
NSCR
Telefoon:
020 5985239
Fax:
020 5983975
E-mailadres:
nscr@nscr.nl
Website:
www.nscr.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bescherming van privacy van slachtoffers (Deel B)
Projectnummer:
2473B
Operationele status:
Afgerond