Een regeling voor personenschade door rampen

Een regeling voor personenschade door rampen

Samenvatting

Uit eerder onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om personenschade op te nemen in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) (Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, SEO Economisch Onderzoek / INTERVICT, Amsterdam, 2013). Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt met één forfaitair bedrag en een andere mogelijkheid is een systeem gebaseerd op werkelijk geleden schade en gemaakte kosten. Er zijn echter ook tussenvormen denkbaar, zoals een eerste forfaitair bedrag en daarna voor de bijzondere gevallen een mogelijkheid om additionele tegemoetkomingen te verstrekken. Een andere vorm is om met meerdere forfaitaire bedragen te werken en afhankelijk van de categorieën van de schade en kosten forfaitaire bedragen bij elkaar op te tellen. Ook kan voor een categorie een oplopende schaal van forfaitaire bedragen vergoed worden. De centrale vraag van dit rapport is hoe de eventuele uitbreiding van de Wts naar onverzekerbare personenschade kan worden geregeld. Uiteraard rekening houdend met dit specifieke karakter van de Wts. Deze vraag laat zich omzetten naar twee onderzoekpijlers: welke gedupeerden kunnen een tegemoetkoming krijgen en voor welke schades én hoe zou de schade moeten worden gewaardeerd?

Inhoudsopgave

Dankwoord
Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. Om welke gedupeerden en vormen van personenschade gaat het?
  3. Belangenafweging voor de kring van gerechtigden en de schadevormen
  4. Belangenafweging voor de methoden van schadewaardering
  5. Effecten op gedupeerden
  6. Conclusies en aanbevelingen

Annex: concrete voorbeelden
Literatuur
Appendices

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Engelhard, E.F.D., Rijnhout, R.
Organisatie(s):
Utrecht Centre for Accoutability and Liability, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Waarderingsmethodieken personenschade
Projectnummer:
2480
Operationele status:
Afgerond