Het gebruik van drones

Civiel recht en civiel proces / Luchtrecht

Het gebruik van drones

Een verkennend onderzoek naar onbemande luchtvaartuigen

Samenvatting

In 2013 is een motie van de Kamerleden Schouw en Segers aangenomen waarin de regering wordt verzocht onderzoek te laten uitvoeren naar het gebruik van drones (Tweede Kamer, Aanhangsel Handelingen II, Vergaderjaar 2013-14, nr. 211). Het betreft een vergelijking van de wet- en regelgeving in de ons omringende landen met betrekking tot het gebruik van drones, het formuleren van de kaders voor benodigde wet- en regelgeving met aandacht voor de effecten op privacy en het in kaart brengen van de verwachte kansen en bedreigingen van drones voor de nationale veiligheid en criminaliteit. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: wat zijn de verwachte kansen en bedreigingen van het gebruik van drones, in hoeverre bieden de huidige wettelijke kaders ruimte voor deze kansen alsmede voor maatregelen tegen deze bedreigingen en, voor zover die ruimte er niet is, wat zijn de contouren van de wet- en regelgeving die daarvoor wel ruimte zou bieden? Voor de beantwoording van deze vraag zijn zes deelvragen geformuleerd:

 1. Wat voor soorten drones bestaan er en wat is er technisch mogelijk?
 2. Wat zijn de kansen en de bedreigingen van het gebruik van drones? Wat zijn, in het bijzonder, de kansen en bedreigingen van het gebruik van drones voor de nationale veiligheid en de criminaliteit?
 3. Wat zijn de kaders van bestaande wet- en regelgeving in Nederland voor het gebruik van drones door de overheid (voor civiele doeleinden) en door particulieren en wat zijn daarbij knelpunten?
 4. Wat zijn de mogelijke (negatieve) effecten van het gebruik van drones op het gebied van privacy en op welke manier kan de privacy het meest effectief worden gewaarborgd?
 5. Welke wet- en regelgeving bestaat er in de ons omringende landen met betrekking tot het gebruik van drones?
 6. Wat zijn de contouren van de benodigde wet- en regelgeving om voorbereid te zijn op het gebruik van drones?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Soorten drones
 3. Toepassingen
 4. Juridisch kader
 5. Recht op privacy in relatie tot het gebruik van drones
 6. Internationaal beleid voor het gebruik van drones
 7. Conclusies

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Custers, B.H.M., Oerlemans, J.J., Vergouw, S.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2015
ISBN:
978-94-6236-555-1
Reeks:
Onderzoek en beleid 313
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gebruik van drones
Projectnummer:
2518
Operationele status:
Afgerond