Een kwestie van tijd?

Een kwestie van tijd?

De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek

Samenvatting

Hoe staat het met de structurele en sociaal-culturele integratie van asielmigranten die zich eind jaren ’90 in Nederland gevestigd hebben? Deze vraag lag ten grondslag aan voorliggend cohortonderzoek. Integratie is op een viertal terreinen onderzocht, te weten: onderwijs, arbeidsmarktparticipatie, sociale contacten en geregistreerde criminaliteit. De onderzoekspopulatie bestaat uit alle asielmigranten die tussen 1995 en 1999 zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en hun familieleden die zich uiterlijk een jaar na de initiële asielmigratie bij deze migrant hebben gevoegd. We richten ons enkel op asielmigranten die in 2012, dus zo’n 15 jaar na de initiële migratie, nog in Nederland wonen. In het onderwijshoofdstuk worden ook de kinde­ren van asielmigranten meegenomen. Per deelterrein wordt (voor zover mogelijk) bekeken hoe het staat met de integratie van deze groep asielmigranten, hoe hun integratie verlopen is vanaf het moment van vestiging, en welke belemmerende dan wel bevorderende factoren daarbij zijn aan te wijzen. Waar mogelijk wordt de groep asielmigranten vergeleken met andere groepen migranten en de autochtone bevol­king.
Zie ook: infographic 'integratie asielmigranten' en de WRR-policy brief "Geen tijd te verliezen" (2015).

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding - B. Witkamp, R. Jennissen, I. Kulu Glasgow en M. Maliepaard
  2. Demografische kenmerken cohort en onderzoeksgroep - B. Kazemier, H. Nicolaas en Th. de Vroome
  3. Onderwijs - M. Hartgers, K. van der Houwen en R. Jennissen
  4. Arbeidsmarktparticipatie asielmigranten: stroeve start en blijvende achterstand - L. Bakker en J. Dagevos
  5. Sociale integratie of segregatie? Ontwikkelingen in de sociale contacten van asielmigranten - L. Bakker en J. Dagevos
  6. Geregistreerde criminaliteit - R. Jennissen
  7. Conclusies - M. Maliepaard

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Maliepaard, M. (red.), Witkamp, B. (red.), Jennissen, R. (red.)
Organisatie(s):
WODC, SCP, CBS, WRR
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-03
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De economische en sociale participatie van asielzoekers
Projectnummer:
2519
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie