Evaluatie pilots zelfredzaamheid gedetineerden

Evaluatie pilots zelfredzaamheid gedetineerden

Samenvatting

De probleemstelling van het onderzoek luidt: ‘Waar zit ruimte om gedetineerden en personeel (zelfredzame teams) meer eigen verantwoordelijkheden te geven bij het dagelijks leven en werken in een penitentiaire inrichting (PI) en in hoeverre leiden de genomen maatregelen in de pilots tot kostenbesparing?’ Dit alles bij gelijkblijvende kwaliteit en veiligheid. Op basis van deze probleemstelling is een tweeledige doelstelling geformuleerd: (1) onderzoeken in hoeverre in de pilots gedetineerden en personeel zelfredzaam/zelfsturend kunnen zijn en waar deze zelfredzaamheid wordt begrensd door kaders die worden gesteld vanuit veiligheid, de wet- en regelgeving, kosten, mogelijkheden van (zwakke) gedetineerden en detentiekwaliteit en (2) onderzoeken of de maatregelen die op dit gebied zijn genomen in de pilots tot een kostenbesparing leiden.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding en achtergrond
  2. Onderzoeksverantwoording
  3. Context pilots en beschrijving pilots en projecten
  4. Zelfredzaamheid gedetineerden
  5. Zelfsturing
  6. Veranderingsproces
  7. Veiligheid
  8. Financiën
  9. Vooruitblik naar de toekomst
  10. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jong, B.J. de, Willems, P.J.H., Burik, A.E. van
Organisatie(s):
VanMontfoort , WODC
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
Van Montfoort
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilots Zelfredzaamheid bij gedetineerden
Projectnummer:
2526
Operationele status:
Afgerond