Irreguliere migratieroutes naar Europa en de factoren die van invloed zijn op de bestemmingskeuze van migranten

Irreguliere migratieroutes naar Europa en de factoren die van invloed zijn op de bestemmingskeuze van migranten

Samenvatting

Het aantal vreemdelingen dat, veelal met gevaar voor eigen leven, probeert naar Europa te komen lijkt de laatste jaren sterk toegenomen. Een verklaring is dat meerdere landen in Afrika en het Midden-Oosten te maken hebben met veranderende regimes en instabiele- of oorlogssituaties. Een groot aantal van de vreemdelingen arriveert in Europese landen aan de Middellandse Zee. Recentelijk is, vooral door het grotere aantal immigranten in Italië, de discussie ontstaan in hoeverre de spreiding van recent aangekomen vreemdelingen evenwichtig over Europa is gespreid en welk land verantwoordelijk zou moeten zijn voor het behandelen van asielverzoeken. Italië heeft onlangs deze kwestie benoemd tot topprioriteit voor zijn EU-voorzitterschap.
De primaire onderzoeksvragen van deze literatuuranalyse zijn:

  1. Wat zijn de belangrijkste migratieroutes naar en binnen Europa, en specifiek naar Nederland?
  2. Welke factoren beïnvloeden de bestemmingskeuzes van irreguliere migranten, en specifiek naar Nederland?

Inhoudsopgave

Lijst van figuren en tabellen
Afkortingen

  1. Inleiding
  2. Achtergrond
  3. Onderzoeksopzet
  4. Migratieroutes
  5. De factoren van invloed op de bestemmingskeuze binnen de EU
  6. Beoordeling van de bestaande literatuur
  7. Conclusies en aanbevelingen
  8. Bibliografie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuschminder, K., Bresser, J. de, Siegel, M.
Organisatie(s):
Universiteit van Maastricht - Maastricht graduate school of governance (MGSoG), WODC
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Universiteit van Maastricht - Maastricht graduate school of governance (MGSoG)
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Reisroutes van asielzoekers naar Europese landen
Projectnummer:
2553
Operationele status:
Afgerond