De tenlastelegging als grondslag voor de rechterlijke beslissing

Strafrecht en strafproces / Dagvaarding

De tenlastelegging als grondslag voor de rechterlijke beslissing

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de inrichting van de tenlastelegging en de gebondenheid eraan bij het bewijs, de kwalificatie en de straftoemeting in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Duitsland

Samenvatting

Om te bepalen of een versoepeling van de huidige invulling van de grondslagleer mogelijk en wenselijk is, is onderzoek geboden. Daarbij moet in het bijzonder worden onderzocht op welke manier de nadelen van de strikte interpretatie van de grondslagleer in Nederland kunnen worden weggenomen, zonder afbreuk te doen aan de informatie- en afbakeningsfunctie van de tenlastelegging en zonder het strafproces aanzienlijk te vertragen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat ook rechters in andere landen weliswaar aan de grondslag van de tenlastelegging gebonden zijn, maar deze binding minder strikt is dan in Nederland. Het is daarom nuttig om over de grenzen te kijken en te bestuderen in hoeverre de rechter in andere landen aan de tenlastelegging is gebonden en welke voor- en nadelen in die landen worden ervaren. Dit onderzoek is daarom rechtsvergelijkend van aard.
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Op welke wijze en volgens welke procedure worden tenlasteleggingen opgesteld in België, Frankrijk, Italië en Duitsland, in welke mate is de rechter in die landen gebonden aan de tenlastelegging bij het bewijs, de kwalificatie en de straftoemeting en welke inzichten levert dit op voor een mogelijke heroverweging van de Nederlandse wettelijke regeling?

Inhoudsopgave

Verklaring van gehanteerde afkortingen
Verklaring van gehanteerde termen

  1. Inleiding
  2. Hoofdlijnen en achtergronden
  3. Nederland
  4. België
  5. Frankrijk
  6. Italië
  7. Duitsland
  8. Rechtsvergelijkende analyse
  9. Conclusies

Samenvatting
Summary
Bijlagen
Aangehaalde literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Stevens, L., Wilde, B. de, Cupido, M., Fry, E., Meijer, S.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtsvergelijkend onderzoek tenlastelegging en bewezenverklaring
Projectnummer:
2597
Operationele status:
Afgerond