Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting

Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting

Samenvatting

Op 1 juli 2013 is de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO’s) in werking getreden (Wet Toezicht 2013). Evenals in de voorgaande wet is het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) aangewezen als toezichthouder op de collectieve inning, het zorgvuldig beheer en de tijdige en juiste verdeling van gelden door collectieve beheersorganisaties (CBO’s). Deze organisaties innen gelden bij gebruikers en/of verdelen gelden aan auteurs- en nabuurrechthebbenden voor hun beschermde prestaties. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is afgesproken om deze wet na drie jaar te evalueren.
De probleemstelling luidt als volgt:
Heeft het CvTA zijn wettelijke taken doelmatig en doeltreffend vervuld en zijn bevoegdheden op een doelmatige en doeltreffende wijze uitgeoefend? Anders gesteld, heeft de aanscherping van het toezicht haar doel bereikt, namelijk om voldoende waarborgen te kunnen bieden voor transparant en effectief functioneren van CBO's ten gunste van betalingsplichtigen en rechthebbenden?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Beleidsreconstructie
  3. Praktijkwerking
  4. Onderzoeksbevindingen
  5. Financiering van CvTA
  6. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cock Buning, M. de, Bijl, P. de, Voorn, R.-J., Sluijs, J., Hommema, I.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie Bestuur en Organisatie (REBO), Andersson Elffers Felix, Radicand Economics, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie Bestuur en Organisatie (REBO)
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Utrecht - Departement Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
Telefoon:
030 253 70 40
Website:
www.uu.nl/rebo

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties
Projectnummer:
2600
Operationele status:
Afgerond