Tussentijdse evaluatie Strategische Landenprogramma's voor Internationale Politiesamenwerking

Politie en rechtshandhaving / Internationale samenwerking

Tussentijdse evaluatie Strategische Landenprogramma's voor Internationale Politiesamenwerking

Samenvatting

In 2014 is een evaluatiekader opgesteld voor strategische landenprogramma’s (SLP’s) voor internationale politiesamenwerking. Deze programma’s zijn opgesteld voor zestien prioritaire landen. De lijst met prioritaire landen is vervolgens vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie.

Deze tussenevaluatie heeft tot doel een beeld te schetsen van de feitelijke implementatie, de eerste resultaten (voor zover op deze termijn zichtbaar) en de visies van de betrokkenen daarop. Dit rapport beschrijft de bevindingen gevonden in het kader van de tussentijdse evaluatie zoals uitgevoerd tussen maart en augustus 2016. Deze tussenevaluatie geeft inzicht in de stand van zaken rond de SLP’s en biedt handvatten voor het nieuw vast te stellen beleidskader en de keuzes die daartoe moeten worden gemaakt.

Inhoudsopgave

Colofon

Dankwoord
Lijst met afkortingen
Leesvervangende samenvatting

  1. Inleiding
  2. Theoretisch kader
  3. Onderzoeksmethodiek
  4. De organisatie van ve SLP's in Nederland
  5. De SLP's in de relatie met andere landen
  6. Conclusies
  7. Aanbevelingen

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Princen, S., Geuijen, K., Schiffelers, M.-J.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - USBO
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Telefoon:
(030) 253 81 01
Fax:
(030) 253 72 00
E-mailadres:
info.usbo@uu.nl
Website:
http://www.uu.nl/organisatie/departement-bestuurs-en-organisatiewetenschap

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nulmeting evaluatie strategische landenprogramma's; voor internationale politiesamenwerking
Projectnummer:
2613
Operationele status:
Afgerond