Vereenvoudiging verdenkingscriteria

Politie en rechtshandhaving / Bijzondere opsporingsbevoegdheid

Vereenvoudiging verdenkingscriteria

De gevolgen van de voorgenomen wijziging van de verdenkingscriteria voor de opsporingspraktijk

Samenvatting

Met dit onderzoek wordt beoogd de gevolgen in kaart te brengen van de voorgenomen wijziging van de verdenkingscriteria voor toepassing van opsporingsbevoegdheden en vrijheidsbenemende dwangmiddelen. Met ‘gevolgen’ worden de effecten van de wijzigingen voor de effectiviteit van de opsporing bedoeld. Die toekomstige effectiviteit is in het onderhavig onderzoek beoordeeld in kwantitatieve en in kwalitatieve zin.
Om de gevolgen van de voorgenomen wetswijziging voor de effectiviteit van de opsporing zo goed en zo volledig mogelijk in kaart te brengen is nagegaan welke opsporingsbevoegdheden en vrijheidsbenemende dwangmiddelen ten gevolge van de voorgenomen wijzigingen niet meer kunnen worden toegepast bij de opsporing van de voor dit onderzoek geselecteerde misdrijven, en is aangegeven of dit volgens personen die betrokken zijn bij de opsporingspraktijk (medewerkers van politie en officieren van justitie) zal leiden tot gebrek aan effectiviteit in de opsporing.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Verantwoording en methoden
  3. Wetsanalyse: gevolgen van de vereenvoudiging van verdenkingscriteria
  4. Kwantitatieve analyse: Justitiedata en dossiers
  5. Kwalitatieve analyse: interviews en expertmeeting
  6. Conclusie en slotbeschouwing
  7. Bijlage I

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Abels, D., Benschop, A., Blom, T., Jonk, M., Korf, D.J.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bonger Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bonger Instituut
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
978-90-3610-457-9
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bonger Instituut voor Criminologie - Universiteit Amsterdam
Telefoon:
020 5252058
Fax:
020 5253943
Website:
www.bonger.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vereenvoudiging verdenkingsvoorwaarden
Projectnummer:
2670
Operationele status:
Afgerond